Ankle Arthrodesis Nail

Ankle Arthrodesis Nail

در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Ankle Arthrodesis Nail

Product No.
Stainless Steel Diameter   mm Length   mm
 336.150  9  150
 336.180  9  180
 336.210  9  210
 336.240  9  240
 337.150  10  150
 337.180  10  180
 337.210  10  210
 337.240  10  240
.
.
Product No.
Stainless Steel Diameter   mm Length   mm
 338.150  11  150
 338.180  11  180
 338.210  11  210
 338.240  11  240
 349.150  12  150
 349.180  12  180
 349.210  12  210
 349.240  12  240
اشتراک گذاری محصول: