OsvehOSS

یک جایگزین استخوانی سینتتیک (آلوپلاست) با خاصیت استئوکانداکتیو، بیواکتیو و استئوپروموتیو است که در جراحی های پریودنتولوژی و ناحیه ی فک و صورت به عنوان پرکننده، جهت ترمیم و بازسازی عیوب استخوانی کاربرد دارد.