Osteotomy Instruments Set

Osteotomy Instruments Set

Name :

Osteotomy Instruments set

Product No :

705.110

در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Osteotomy Instruments Set


Blade Holder

Product No: 705.111


Wedge Trial Ø 10

Product No:705.112


Wedge Trial Ø 16

Product No: 705.113


Aiming Pin Ø 3

Product No: 705.114


Osteotomy Cutting Guide Pin

Product No: 705.115


Osteotomy Cutting Guide

Product No: 705.116


Small Cutting Blade

Product No: 705.118


Medium Cutting Blade

Product No: 705.119


Large Cutting Blade

Product No: 705.120


Angle Measurment Device

Product No: --------

اشتراک گذاری محصول: