DHS/DCS Instruments Set

DHS/DCS Instruments Set

در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

DHS/DCS Instruments Set


 DCS Triple Reamer

Product No: 702.111


 DCS Angled Guide,95°

Product No:702.112


DHS Triple Reamer

Product No: 702.113


Centering Sleeve DHS/DCS,Short

Product No: 702.114


T-Handle With Quick Coupling

Product No: 702.115


Centering Sleeve DHS/DCS,Long

Product No: 702.116


DHS Angled Guide,135°

Product No: 702.118


 DHS/DCS Impactor

Product No: 702.119


 Depth Gauge

Product No: 702.121


Pin

Product No: 702.122


Threaded Pin

Product No:702.124


 DHS/DCS Direct Measuring Device

Product No: 702.126


 Screw Forceps

Product No: 702.127


 Screw Driver Ø 3.5

Product No: 702.128


Tapper Cancellous Ø 6.5

Product No: 702.129


DCP Drill Guide Ø 3.2/3.2

Product No: 702.131


Double End Guide Ø 3.2/4.5

Product No: 702.132


 K Wire Guide Ø 2.5

Product No: 702.133


DHS/DCS Wrench

Product No: 702.110


DHS/DCS Screw Tapper

Product No: 702.120


Tapper Cortical Ø 4.5

Product No: 702.130


اشتراک گذاری محصول: