Cervical Plate Screw

Cervical Plate Screw

در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Cervical Plate Screw

    Sizes:
Length mm Diameter mm Product No.
6 3.5 12.3506
8 3.5 12.3508
10 3.5 12.3510
12 3.5 12.3512
14 3.5 12.3514
16 3.5 12.3516
18 3.5 12.3518
20 3.5 12.3520
22 3.5 12.3522
24 3.5 12.3524
6 4.0 12.4006
8 4.0 12.4008
10 4.0 12.4010
12 4.0 12.4012
14 4.0 12.4014
16 4.0 12.4016
18 4.0 12.4018
20 4.0 12.4020
22 4.0 12.4022
24 4.0 12.4024
اشتراک گذاری محصول: