Anterior Cervical Plate

Anterior Cervical Plate

در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Anterior Cervical Plate

    Sizes:
Length mm Hole Product No.
20 4 11.0420
22 4 11.0422
24 4 11.0424
26 4 11.0426
28 4 11.0428
30 4 11.0430
33 4 11.0433
36 4 11.0436
39 4 11.0439
42 6 11.0642
45 6 11.0645
48 6 11.0648
49 6 11.0649
51 6 11.0651
54 6 11.0654
57 8 11.0857
60 8 11.0860
63 8 11.0863
66 8 11.0866
69 8 11.0869
70 8 11.0870
72 8 11.0872
76 8 11.0876
76 10 11.0176
80 10 11.0180
100 10 11.0110
اشتراک گذاری محصول: