Skull base & Cranial vault

Skull base & Cranial vault
Medium - Straight Plate
Medium - Straight Plate
دریافت کاتالوگ

Product No.             Holes          Stem Length (mm)
             -                            4                       61.0104
             6                           4                       61.0204
             8                           4                       61.0304
            10                          4                       61.0404
             -                            6                       61.0106
            12                          6                       61.0406
             -                            8                       61.0108
             -                           16                      61.0116
             -                           18                      61.0118
             -                           30                     61.0130

 

L Plate

Product No.           Holes          Stem Length (mm)              
61.0704                     4                            6                     left 
61.0704                     4                            6                    right
61.0704                     4                            8                     left 
61.0704                     4                            8                   right 
61.0704                     4                           10                    left 
61.0704                     4                           10                  right 
 

Neuro Plate

           Product No.           Holes 
 61.6301                     2      Short
61.6301                     2      Short

Y Plate

Product No.           Holes          Stem Length (mm)
61.4205                     5                            -              
61.4205                     5                            8             
61.4205                     5                           12            

 

Double Y Plate

Product No.            Holes          Stem Length (mm)
              -                            6                     61.4706
             8                            6                     61.4706
              -                            7                     61.4706

T Plate

Product No.            Holes          Stem Length (mm)
              10                         5                      61.2805
               -                           6                      61.2806

Burr Hole Plate

Product No.                      Diameter  (mm)
         12.5                                     61.5712
         18.5                                     61.5718
          22                                       61.5722

Orbital-Plate

Product No.       Holes
6                    61.5906
8                    61.5908
10                  61.5910
12                  61.5912 

Quadro-Plate

Product No.       Holes
2×2                61.6004
2×3                61.6006
2×4                61.6008
6×4                61.6024

Rectangular-Plate

Product No.               Holes
2×2                        61.6104
2×3                        61.6106
2×4                        61.6108
6×4                        61.6124

Mesh

Product No.                  Dimension (mm)
50×50×0.6                                 61.6906
60×60×0.3                                 61.6913
120×60×0.1                               61.6931
120×75×0.3                               61.6943
120×75×0.6                               61.6946
120×120×0.1                             61.6951
60×60×0.6                                 61.6961
100×100×0.6                             61.6986
200×200×0.6                             61.6996

Bone-Screw

Product No.                 Length (mm)
3                                         61.9003
4                                         61.9004
5                                         61.9005
6                                         61.9006
7                                         61.9007
8                                         61.9008
9                                         61.9009
11                                        61.9011
13                                        61.9013
15                                        61.9015

 

Emergency-Screw

Product No.            Length (mm)
5                                    61.9105
7                                    61.9107
9                                    61.9109
11                                   61.9111

Standard-Set-Medium-System
Standard-Set-Medium-System
دریافت کاتالوگ

Medium - Orbital Plate, 6, 8, 10 Holes                   4 Pieces      -    Medium - Straight Plate, 4, 6, 8, 16, 18, 30 Holes 4 Pieces                  
Medium - Burr Hole Plate, Dia 12.5, 18.5, 22 mm  4 Pieces     -    Medium - Straight Plate, 4 Holes With Stem 6, 8, 10 mm 4 Pieces       
Medium - Neuro Plate, Short/ Long                        4 Pieces     -    Medium - L Plate, 4 Holes With Stem 6, 8, 10 mm (right/ left) 4 Pieces
Medium - Mesh Plate, 60×60×0.6 mm                    4 Pieces     -    Medium - T Plate, 6 Holes 1 Piece                                                        
Medium - Mesh Plate, 120×75×0.6 mm                  4 Pieces     -    Medium - T Plate, 5 Holes  With Stem 10 mm 1 Piece                         
Medium - Screw 1.6 * 4, 5, 6 mm                            4 Pieces     -    Medium - Y Plate, 5 Holes 45 Pieces                                                    
Medium - Screw 1.6 * 7, 9 mm                                 4 Piece     -    Medium - Y Plate, 5 Holes With Stem 8, 12 mm 30 Pieces                   
Medium - Emergency Bone screw 1.9 * 5 mm          4 Pieces   -    Medium - Double Y Plate, 6, 7 Holes 20 Pieces                                    
Medium - Emergency Bone screw 1.9 * 7, 9 mm      4 Pieces  -     Medium - Double Y Plate, 6 Holes With Stem 8 mm 10 Pieces            

 

Instrument Set Medium System
Instrument Set Medium System
دریافت کاتالوگ

Plate/Screw Holding-Forceps                    1 Piece
Screw Driver Removable Blade               2 Pieces
Mesh Moulding Pliers                                1 Piece
TC Plate Cutter                                          1 Piece
Replacement Blade Screw Drive             2 Pieces
Replacement Blade Allen                           1 Piece
Mesh Scissors                                            1 Piece
Twist Drill Ø1.2×70 mm, 5.0 mm stop                    
Twist Drill Ø1.2×70 mm, 7.0 mm stop                    
Twist Drill Ø1.2×70 mm, 9.0 mm stop                    
Twist Drill Ø1.2×70 mm, 11.0 mm stop