بسمه تعالی.

قابل توجه کلیه پرسنل محترم:
به دستور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر مجموعه متشکل از کارفرما و کارگر می بایست یک نفر نماینده از بین پرسنل خود به منظور پیگیری حقوق و منافع کارگران انتخاب و به عنوان نماینده کارگران به اداره کار معرفی نماید.
بدین منظور نظر سنجی برگزار گردیده تا پس از رای گیری، فردی که بیشترین آرا را کسب کرده به عنوان نماینده کارگران به اداره کار معرفی گردد.
با شرکت در این نظر سنجی مارا در پیشبرد اهداف شرکت یاری نمایید.

کدامیک از افراد زیر را به عنوان نماینده کارگران انتخاب می نمایید؟