لیست قیمت محصولات شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه اسیا

ردیفنام محصول قیمت فروش به مراکز درمانی ريالقیمت فروش به مصرف کننده ريالIRC
1DCP Plate 3.5 ,titanium, 10 Holes216772024278466733897555329522
2DCP Plate 3.5 ,titanium, 11 Holes228009625537089111404437702027
3DCP Plate 3.5 ,titanium, 12 Holes247064727671251174052583365109
4DCP Plate 3.5 ,titanium, 13 Holes264491129623014718020811489461
5DCP Plate 3.5 ,titanium, 14 Holes283220531720705782679526860132
6DCP Plate 3.5 ,titanium, 3 Holes121170813571134973561342240748
7DCP Plate 3.5 ,titanium, 4 Holes130128314574378155470049124297
8DCP Plate 3.5 ,titanium, 5 Holes138760115541137694060649590407
9DCP Plate 3.5 ,titanium, 6 Holes147554816526143765312634669945
10DCP Plate 3.5 ,titanium, 7 Holes158955317802998989000317645877
11DCP Plate 3.5 ,titanium, 8 Holes178987520046605621411332620289
12DCP Plate 3.5 ,titanium, 9 Holes190225221305224973484286748665
13DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 10 holes264165429586532363827111443504
14DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 11 holes277194531045794568718129632788
15DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 12 holes294295232961072051112215847405
16DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 13 holes306347234310883483516568315048
17DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 14 holes316933335496537019250061770372
18DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 15 holes334034137411824408455742660181
19DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 16 holes349343339126456311911690793948
20DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 17 holes363838240749889338199154501187
21DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 18 holes378495942391544606819821146142
22DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 19 holes390873643777842199002336617317
23DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 20 holes401948445018225544267023647087
24DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 4 holes169215718952168645360562297170
25DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 5 holes183547720557353579633391478131
26DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 6 holes193645321688272679196813275959
27DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 7 holes205697223038096337152385128538
28DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 8 holes224752325172265652484413027260
29DCP Plate 4.5/5.0 ,broad, titanium, 9 holes244133127342918645734089642404
30DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 10 Holes233058426102545127943839886367
31DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 11 Holes248856227871895509019386160804
32DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 12 Holes267585629969584553620736474989
33DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 13 Holes272797230553294153028040584411
34DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 14 Holes279148931264683173834118968630
35DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 15 Holes283872031793669087099716093803
36DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 16 Holes295923933143484725390934192548
37DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 18 Holes317259135533027235467878249032
38DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 3 Holes108726812177405488914425213007
39DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 5 Holes141528815851231900360791785130
40DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 6 Holes151789217000406999113620296783
41DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 7 Holes164818418459666199196717700868
42DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium, 8 Holes183547720557353400255974958548
43DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium,4 Holes201299922545596800403131826551
44DCP Plate 4.5/5.0 ,narrow,titanium,9 Holes216772024278466150994193317698
45L-Buttress Plate 4.5/5.0 ,right & left,titanium, 10,11,12,13,14 Holes258471228948776142883084019728
46L-Buttress Plate 4.5/5.0 ,right & left,titanium, 3,4,5 Holes180507620216853099541360374504
47L-Buttress Plate 4.5/5.0 ,right & left,titanium, 6,7 Holes192270021534249672264736731094
48L-Buttress Plate 4.5/5.0 ,right & left,titanium, 8,9 Holes234644826280225261389037185015
49LCP Anterolateral Distal Tibia Plate 3.5 ,right & left,titanium, 5,7,9,11,13 Holes12062116130270853692887768774097
50LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right,titanium,4 Holes ,Hook Depth 15 mm11579630125060016709216860797210
51LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right,titanium,4 Holes ,Hook Depth 18 mm11579630125060019465780147732017
52LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right,titanium,6 Holes ,Hook Depth 15 mm11579630125060014325086436222772
53LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right,titanium,6 Holes ,Hook Depth 18 mm11579630125060013510809239098668
54LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right,titanium,4,5,6,7 Holes ,Hook Depth 12,15,18 mm11579630125060012822126680920022
55LCP Distal Femur Plate 4.5 ,rigth & left ,titanium, 5,7,9,11,13 Holes12406867133994172603990565036841
56LCP Distal Humerus Plate 3.5 ,medial right & left,titanium, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Holes11910413128632463767117447183370
57LCP Distal Tibia Plate 4.5 ,rigth & left,titanium, 4,6,8,10,12,14 Holes12406867133994178156298441263991
58LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 ,right & left,titanium, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Holes12062116130270853962784382239542
59LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 ,right & left,titanium, 4,6,8,10,12,14 Holes12062116130270856009515932238853
60LCP Plate 3.5,titanium, 12,13 Holes401622644981735868722444441336
61LCP Plate 3.5,titanium, 14,15,16 Holes432078248392761765100373053478
62LCP Plate 3.5,titanium, 4,5,6,7,8 Holes311233134858111029819815841527
63LCP Plate 3.5,titanium,9,10,11 Holes349343339126454999230936806052
64LCP Plate 4.5/5.0 ,narrow, titanium , 11,12 Holes564975263277225600262343454390
65LCP Plate 4.5/5.0 ,narrow, titanium , 13,14 Holes567418263550846094436739805452
66LCP Plate 4.5/5.0 ,narrow, titanium , 15,16,17,18 Holes589079165976862104605397977494
67LCP Plate 4.5/5.0 ,narrow, titanium , 3 Holes355695039837841765039152131618
68LCP Plate 4.5/5.0 ,narrow, titanium , 4,5 Holes427355147863787246337342042667
69LCP Plate 4.5/5.0 ,narrow, titanium , 6,7,8 Holes456344951110639049760127179532
70LCP Plate 4.5/5.0 ,narrow, titanium , 9,10 Holes491197855014162568720221711804
71LCP Plate 4.5/5.0,broad,titanium, 14,15,16 Holes644941472233447370178665689940
72LCP Plate 4.5/5.0,broad,titanium, 17,18 Holes703083978745404273649388886841
73LCP Plate 4.5/5.0,broad,titanium, 19,20 Holes721813280843088867727072289492
74LCP Plate 4.5/5.0,broad,titanium, 4,5 Holes523933558680552606143135645121
75LCP Plate 4.5/5.0,broad,titanium, 6,7,8 Holes587776265830939098131676622397
76LCP Plate 4.5/5.0,broad,titanium, 9,10,11,12,13 Holes631912370774184934426445574679
77LCP Posterolateral Distal Humerus Plate 3.5 ,right & left,titanium, 3,4,5,6,7,8,9,10 Holes11910413128632466988539891692078
78LCP Proximal Femoral Plate 4.5 ,rigth & left ,titanium, 4,5,6,7,8,9,10,11,12 Holes12406867133994174596120925725957
79LCP Proximal Lateral Tibia Plate 4.5, right & left ,titanium, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Holes12406867133994173239849429864722
80LCP Reconstruction Plate 3.5 ,Straight,titanium, 14,15,16,17 Holes428658048009701163849837048828
81LCP Reconstruction Plate 3.5 ,Straight,titanium, 18,19,20,21,22 Holes472468552916476076303218601380
82LCP Reconstruction Plate 3.5 ,Straight,titanium, 5,6,7,8 Holes249833427981344886739493782511
83LCP Reconstruction Plate 3.5 ,Straight,titanium, 9,10,11,12,13 Holes308953034602744394257813777373
84One-Third Tubular Plate 3.5 ,titanium,10 Holes147880516562627451611499348535
85One-Third Tubular Plate 3.5 ,titanium,11,12 Holes163189718277254048239414348231
86One-Third Tubular Plate 3.5 ,titanium,2,3,4 Holes92658011118969893264294912447
87One-Third Tubular Plate 3.5 ,titanium,5,6,7 Holes105850011855191850672449130445
88One-Third Tubular Plate 3.5 ,titanium,8,9 Holes137782915431693427971456425484
89PHILOS-Proximal Humeral Plate 3.5 ,titanium, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Holes11579630125060011861588329522022
90Reconstruction Plate 3.5 ,Straight,titanium, 13,14,15,16,17 Holes428658048009706109446612370286
91Reconstruction Plate 3.5 ,Straight,titanium, 18,19,20,21,22 Holes472468552916476860178970604875
92Reconstruction Plate 3.5 ,Straight,titanium, 4,5,6,7,8 Holes249833427981347094114933470934
93Reconstruction Plate 3.5 ,Straight,titanium, 9,10,11,12 Holes308953034602744131465645200535
94Reconstruction Plate 4.5 ,Straight,titanium, 13,14,15,16,17 Holes439920049271048683568458584167
95Reconstruction Plate 4.5 ,Straight,titanium, 18,19,20,21,22 Holes496886055651236635352936981350
96Reconstruction Plate 4.5 ,Straight,titanium, 3,4,5,6,7,8 Holes282297631617332476354276937545
97Reconstruction Plate 4.5 ,Straight,titanium, 9,10,11,12 Holes371149041568685793610385672514
98Semi-Tubular Plate 4.5 ,titanium, 4,5,6 Holes136243815259318392372417652009
99Semi-Tubular Plate 4.5 ,titanium, 5,10,11,12 Holes94322711318731816977330235713
100Semi-Tubular Plate 4.5 ,titanium, 7,8,9 Holes114840912862187943068252997242
101T- Plate 4.5 ,titanium, 10,11 Holes239018026770023443999066917005
102T- Plate 4.5 ,titanium, 12,13,14 Holes258772828982558970534518596378
103T- Plate 4.5 ,titanium, 15,16 Holes317584835569501335149813723285
104T- Plate 4.5 ,titanium, 3,4,5 Holes137862415440599214916432935028
105T- Plate 4.5 ,titanium, 6 Holes203127622750298370458068214832
106T- Plate 4.5 ,titanium, 7,8 Holes210215223544104504364319294800
107T- Plate 4.5 ,titanium, 9 Holes221072824760157369869366752587
108T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 10 Holes250478828053638388051255875033
109T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 11 Holes253344028374531314267533120864
110T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 12 Holes258772828982558848987614198971
111T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 13 Holes264352429607473790431529027481
112T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 14 Holes269932030232381924037857475785
113T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 15 Holes276114830924867662459529239460
114T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 16 Holes281694431549772861284384997744
115T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 4 Holes162260818173211885087830332411
116T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 5 Holes182468020436427282176758208596
117T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 6 Holes198754422260498090343914675295
118T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 7 Holes220168024658826552166095288100
119T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 8 Holes232533626043769190743778305294
120T-Buttress Plate 4.5 ,titanium, 9 Holes246708727631373665534223716565
121T-Plate 3.5,Oblique angled,titanium, 3,4,5 Holes140714515760025322858645742580
122T-Plate 3.5,Oblique angled,titanium, 6,7 Holes145600416307255938976869842392
123T-Plate 3.5,Oblique angled,titanium,8 Holes162701118222536609787678528693
124Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,fully threaded, titanium 65-110 mm3361423764795273413017275904
125Wedge Screw for Osveh Sliding Opening Wedge Osteotomy System,titanium,16 mm188456.3571211071.12
126Wedge for Osveh Sliding Opening Wedge Osteotomy System,titanium, 8-18 mm449280503193.69529878641061296
127T-Plate 3.5 ,right-angled 3,4 Holes Head,titanium, 3,4,5,6,7,8 Holes1456003.7141630724.165599112317236983
128TomoFix Medial High Tibia Plate(MHT) ,titanium, 5 Holes12406867.5713895691.681027591241870339
129Tibial Opening Wedge Osteotomy System,titanium11579630129691865588040428968504
130Pelvic Reconstruction Plate 3.5 ,Curved,titanium, 9,10,11,12 Holes400840944894185889114065512014
131Pelvic Reconstruction Plate 3.5 ,Curved,titanium, 4,5,6,7,8 Holes304881434146724090130358305895
132Pelvic Reconstruction Plate 3.5 ,Curved,titanium, 13,14,15,16,17,18 Holes475113653212728467447034271244
133Osveh Sliding Opening Wedge Osteotomy System,titanium, 3 Holes11579630129691864029880847772562
134Locking Bolt Screw 9.2 mm, titanium, 60-120 mm158980317805795048654831827001
135Locking Bolt Screw 6.3 mm, titanium, 60-120 mm9866927110509581676849983285551
136Locking Bolt Screw 4.9 mm, titanium, 26-90 mm100959011307411659848948506222
137LCP T-Plate 4.5/5.0,titanium, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Holes664876074466114583937737511874
138LCP T-Plate 3.5,Oblique-angled right & left,titanium, 3,4,5,6,7,8 Holes460416551566659652190125711526
139LCP T-Plate 3.5 ,right-angled 3,4 Holes Head,titanium, 3-14 Holes460416551566658552278530863596
140LCP T-Buttress Plate 4.5/5.0 ,titanium, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Holes791934088696619626371971850653
141LCP Superior Anterior Clavicle Plate 3.5,right & left,titanium, 6,7,8,9,10 Holes11579630125060016032453025655419
142LCP Proximal Tibia Plate 4.5 ,rigth & left ,titanium, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Holes12903142139353949655044122643944
143LCP Olecranon Plate 3.5 ,right & left,titanium, 4,6,8,10,12 Holes11579630129691862370264638309950
144LCP Locking Screw 5.0 mm ,titanium, 70-85 mm93799610505559158865128118140
145LCP Locking Screw 5.0 mm ,titanium, 60-65 mm93639510487635922521269175745
146LCP Locking Screw 5.0 mm ,titanium, 50-55 mm8819729878098720805355386591
147LCP Locking Screw 5.0 mm ,titanium, 40-48 mm8787719842249163815816016810
148LCP Locking Screw 5.0 mm ,titanium, 36-38 mm8755709806392146861438152226
149LCP Locking Screw 5.0 mm ,titanium, 32-34 mm8131449107211497613679815577
150LCP Locking Screw 5.0 mm ,titanium, 14-30 mm8115439089285552916384441934
151LCP Locking Screw 3.5 mm,titanium,20-24 mm6146606884198745516711388640
152LCP Locking Screw 3.5 mm,titanium, 26-64 mm6514757296522123833019948709
153LCP L-Buttress Plate 4.5/5.0 ,rigth & left,titanium, 3,4,5,6,7,8,9,10 Holes791934088696615334377631365291
154LCP DHS Plate 135˚ ,Barrel length 38 mm,titanium, 11,12 Holes809230590633825831660956494956
155LCP DHS Plate 135˚ ,Barrel length 38 mm,titanium, 13,14 Holes809230590633826058748344558277
156LCP DHS Plate 135˚ ,Barrel length 38 mm,titanium, 15,16 Holes809230590633823531391654613392
157LCP DHS Plate 135˚ ,Barrel length 38 mm,titanium, 17,18 Holes809230590633826518965685307043
158LCP DHS Plate 135˚ ,Barrel length 38 mm,titanium, 2,3,4 Holes631116870685088302597352033198
159LCP DHS Plate 135˚ ,Barrel length 38 mm,titanium, 5 Holes644064572135237898205063601383
160LCP DHS Plate 135˚ ,Barrel length 38 mm,titanium, 6 Holes679753676132406180925870816591
161LCP DHS Plate 135˚ ,Barrel length 38 mm,titanium, 7,8 Holes712122979757766240585440686097
162LCP DHS Plate 135˚ ,Barrel length 38 mm,titanium, 9,10 Holes776861387008476844380086933606
163LCP DCS Plate 95˚ ,Barrel length 25 mm,titanium, 10 Holes776861387008478639283539416562
164LCP DCS Plate 95˚ ,Barrel length 25 mm,titanium, 12,14 Holes809230590633823876438253885361
165LCP DCS Plate 95˚ ,Barrel length 25 mm,titanium, 16 Holes890070599687906896539559557875
166LCP DCS Plate 95˚ ,Barrel length 25 mm,titanium, 18 Holes890070599687907934400720147814
167LCP DCS Plate 95˚ ,Barrel length 25 mm,titanium, 20,22 Holes9345735104672233700419212629409
168LCP DCS Plate 95˚ ,Barrel length 25 mm,titanium, 6 Holes679753676132408152166184243171
169LCP DCS Plate 95˚ ,Barrel length 25 mm,titanium, 8 Holes712122979757766292857112092046
170LCP Cancellous Locking Screw 5.0mm,titanium, 25-100 mm94954210634877828305059516900
171Distal Humerus Reconstruction Plate,right & left,titanium, 10,12,14,16,18,20,22 Holes11579630129691865878114730137609
172DHS/DSC Compreesion Screw ,titanium, 36 mm3985684463966115506566042004
173DHS/DCS Screw, titanium,90-95-100-105-110-115-120 mm173780719463439831176375492478
174DHS/DCS Screw, titanium,50-55-60-65-70-75-80-85 mm154662517322201788998691461990
175DHS Plate 135˚ ,Barrel lenght 38 mm,titanium, 10 Holes51138215727480
176DHS Plate 135˚ ,Barrel lenght 38 mm,titanium, 11 Holes53736916018534
177DHS Plate 135˚ ,Barrel lenght 38 mm,titanium, 12 Holes56965256380108
178DHS Plate 135˚ ,Barrel lenght 38 mm,titanium, 13,14,15,16,17,18 Holes62151196960933
179DHS Plate 135˚ ,Barrel lenght 38 mm,titanium, 2,3,4 Holes356032839875678313196873832641
180DHS Plate 135˚ ,Barrel lenght 38 mm,titanium, 5 Holes36564914095270
181DHS Plate 135˚ ,Barrel lenght 38 mm,titanium, 6 Holes385110743132401392862337601060
182DHS Plate 135˚ ,Barrel lenght 38 mm,titanium, 7 Holes39495604423507
183DHS Plate 135˚ ,Barrel lenght 38 mm,titanium, 8 Holes42082854713279
184DHS Plate 135˚ ,Barrel lenght 38 mm,titanium, 9 Holes45322635076134
185DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 10 Holes509515457065734644626655281603
186DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 11 Holes541792560680762180077222086985
187DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 12 Holes622485069718321745538914904644
188DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 13 Holes657067573591564290638939471806
189DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 14 Holes714705180046974930060961290955
190DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 15 Holes749287583920208473783855612244
191DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 16 Holes806925090375605617963542049429
192DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 17 Holes841507494248837135205247437701
193DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 18,19,20,21,22 Holes864562596831007389190737718268
194DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 4 Holes334758637492969692408462583892
195DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 5 Holes342289938336471399234023268312
196DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 6 Holes380407542605643204648475393857
197DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 7 Holes414990046478887428792868948310
198DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 8 Holes449572550352126868847478814394
199DCS Plate 95˚ ,Barrel lenght 25 mm,titanium, 9 Holes477238553450718883297848637983
200Cortex Screw 4.5 mm,titanium, 62-80 mm2609102922208438930220127143
201Cortex Screw 4.5 mm,titanium, 42-60 mm2465042760847963058587764575
202Cortex Screw 4.5 mm,titanium, 28-40 mm2336992617439141606867504486
203Cortex Screw 4.5 mm,titanium, 14-26 mm2176912438144119707467769571
204Cortex Screw 3.5 mm,titanium, 34-60 mm2144902402294932474144876516
205Cortex Screw 3.5 mm,titanium, 20-32 mm2048862294727355348197444294
206Cortex Screw 3.5 mm,titanium, 12-18 mm1920812151305564731957472184
207Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right,titanium,6 Holes ,Hook Depth 18 mm12804399143409279030738188677864
208Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,thread length 32 mm, titanium 70-150 mm3361423764799318067362738031
209Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,thread length 32 mm, titanium 45-65 mm3089303460024181904356350290
210Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,thread length 16 mm, titanium 75-105 mm3201363585528796374535877096
211Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,thread length 16 mm, titanium 30-70 mm2929243280752991802462573666
212Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,fully threaded, titanium 20-60 mm3649544087498375021485477949
213Cancellous Bone Screw 4.0 mm ,Partially threaded, titanium 30-60 mm2438432731042798430436243553
214Cancellous Bone Screw 4.0 mm ,Partially threaded, titanium 22-28 mm2335392615632293099115480754
215Cancellous Bone Screw 4.0 mm ,fully threaded, titanium 30-60 mm2701733025944665182658131082
216Cancellous Bone Screw 4.0 mm ,fully threaded, titanium 10-28 mm2518562820793298403755105864
217LCP Calcaneal Plate 3.5,60,70 mm,titanium1157963012506001
218Calcaneal Plate 3.5 ,titanium, 60,70 mm890740799762968615469948679625
219LCP Locking Screw 3.5 mm,titanium,14-18 mm7068597916829810108524512020
220LCP Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,thread length 32 mm,titanium, 70-110 mm94954210634874137441719200181
221LCP Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,thread length 32 mm,titanium, 40-65 mm94954210634872261157711011759
222LCP Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,thread length 16 mm,titanium, 70-110 mm7912868862417979086677233347
223LCP Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,thread length 16 mm,titanium, 30-65 mm7912868862414416398474418673
224LCP Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,fully threaded,titanium, 65-110 mm94954210634878731754773738500
225LCP Cancellous Bone Screw 6.5 mm ,fully threaded,titanium, 20-60 mm94954210634875191978578078562
226Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right,titanium,6 Holes ,Hook Depth 15 mm12804399143409277933389187130394
227Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right,titanium,4 Holes ,Hook Depth 18 mm12804399143409277365923362931700
228Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right,titanium,4 Holes ,Hook Depth 15 mm12804399143409273734455344873076
229Cannulated Bone Screw 7.0 65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130mm,thread length 32mm193471221668779548713590040079
230Cannulated Bone Screw 7.0 65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130mm,thread length 16mm193471221668774876603514437624
231Cannulated Bone Screw 7.0 30,35,40,45,50,55,60mm,thread length 32mm193471221668773748241021757672
232Cannulated Bone Screw 7.0 30,35,40,45,50,55,60mm,thread length 16mm193471221668775975952781153757
233Cannulated Bone Screw 4.0 20,22,24,26,28,30,35,40,45,50,55,60mm.,Partially thread.tit193471221668772933676424636016
ردیفنام محصول قیمت فروش به مراکز درمانی ريالقیمت فروش به مصرف کننده ريالIRC
1DCP Plate 3.5 10St 122mm149497916743761943839554577891
2DCP Plate 3.5 11St 134mm157248017611777243545231296939
3DCP Plate 3.5 12St 146mm170389519083629658225896698090
4DCP Plate 3.5 13St 158mm182407720429668372612148818291
5DCP Plate 3.5 14St 170mm195324521876347086294066097089
6DCP Plate 3.5 3St 38mm8058169669795015833561900851
7DCP Plate 3.5 4St 50mm86538610384637744311932860300
8DCP Plate 3.5 5St 62mm92278911073468371907623976890
9DCP Plate 3.5 6St 74mm98127611775319972023692256385
10DCP Plate 3.5 7St 86mm105709211839439343723476298393
11DCP Plate 3.5 8St 98mm119031113331494044017799579345
12DCP Plate 3.5 9St 110mm131189714693258686410044376586
13DCP Plate 4.5/5.0,broad 10St 167mm182183120404504075478990610633
14DCP Plate 4.5/5.0,broad 11St 183mm191168621410897873588887480998
15DCP Plate 4.5/5.0,broad 12St 199mm211274023662683231196552683760
16DCP Plate 4.5/5.0,broad 13St 215mm211274023662681160736048487522
17DCP Plate 4.5/5.0,broad 14St 231mm218574724480378874417865766319
18DCP Plate 4.5/5.0,broad 15St 247mm230368325801255989392764448425
19DCP Plate 4.5/5.0,broad 16St 263mm240926426983767275006322328226
20DCP Plate 4.5/5.0,broad 17St 279mm250922928103372573883120761953
21DCP Plate 4.5/5.0,broad 18St 295mm261031729235559375184567329681
22DCP Plate 4.5/5.0,broad 19St 311mm269568030191618030839952680847
23DCP Plate 4.5/5.0,broad 20St 327mm202962222731773574712189047271
24DCP Plate 4.5/5.0,broad 4St 71mm116700513070454203012315005266
25DCP Plate 4.5/5.0,broad 5St 87mm126584714177498374355589044359
26DCP Plate 4.5/5.0,broad 6St 103mm133548514957435302361581721399
27DCP Plate 4.5/5.0,broad 7St 119mm141860115888338845404649802504
28DCP Plate 4.5/5.0,broad 8St 135mm155001617360181759318523640296
29DCP Plate 4.5/5.0,broad 9St 151mm168367718857185645877128084913
30DCP Plate 4.5/5.0,narrow 10St 167mm160729918001751885108587808855
31DCP Plate 4.5/5.0,narrow 11St 183mm171625019222007184814264527904
32DCP Plate 4.5/5.0,narrow 12St 199mm184541720668674613587058768304
33DCP Plate 4.5/5.0,narrow 13St 215mm188136021071232670659968966696
34DCP Plate 4.5/5.0,narrow 14St 231mm192516521561855084636019526449
35DCP Plate 4.5/5.0,narrow 15St 247mm195773821926669471961425534427
36DCP Plate 4.5/5.0,narrow 16St 263mm204085422857562385875389372217
37DCP Plate 4.5/5.0,narrow 18St 295mm218799424505532012642012203488
38DCP Plate 4.5/5.0,narrow 3St 55mm7809059370865399138439926145
39DCP Plate 4.5/5.0,narrow 4St 71mm94120211294425928918357453322
40DCP Plate 4.5/5.0,narrow 5St 87mm100943611305686497783081800877
41DCP Plate 4.5/5.0,narrow 6St 103mm109608212276123200439986493873
42DCP Plate 4.5/5.0,narrow 7St 119mm126584714177493784434583054137
43DCP Plate 4.5/5.0,narrow 8St 135mm138827515548681698844116645193
44DCP Plate 4.5/5.0,narrow 9St 151mm149497916743765585402821089810
45Distal Humerus Reconstruction plate 3.5 , 10St798595289442667480016018342371
46Distal Humerus Reconstruction plate 3.5 , 11St798595289442663780797285012995
47Distal Humerus Reconstruction plate 3.5 , 12St798595289442663309878734291478
48Distal Humerus Reconstruction plate 3.5 , 13St798595289442663937290425414299
49Distal Humerus Reconstruction plate 3.5 , 14St798595289442668598340889201328
50L- Buttress Plate 4.5/5.0 10-11-12-13-14St192516521561855892778347464884
51L- Buttress Plate 4.5/5.0 3-4-5St134447015058073350564357669100
52L- Buttress Plate 4.5/5.0 6-7St143208016039302222201964989149
53L- Buttress Plate 4.5/5.0 8-9St174769919574234165128954790757
54LCP Anterolateral Distal Tibia Plate3.5798595289442668234302618725698
55LCP Calcaneal Plate 3.5, 60 mm, Steel757036884788123208432631881825
56LCP Calcaneal Plate 3.5,70 mm, Steel757036884788123108459561913735
57LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right ,Hook Depth 15mm ,7St798595289442665894362796238052
58LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right ,Hook Depth 15mm ,8St798595289442664294956028034440
59LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right ,Hook Depth 18mm ,3St798595289442663627157470367929
60LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right ,Hook Depth 18mm ,4St798595289442664529770875058860
61LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right ,Hook Depth 18mm ,5St798595289442667413538976375511
62LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right ,Hook Depth 18mm ,6St798595289442664094178068234311
63LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right ,Hook Depth 18mm ,7St798595289442663671262058557787
64LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right ,Hook Depth 18mm ,8St798595289442667705698280965845
65LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right ,Hook Depth 15mm ,4St798595289442662177001649064722
66LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right ,Hook Depth 15mm ,5St798595289442667899014544896479
67LCP Clavicle Hook Plate 3.5 ,left & right ,Hook Depth 15mm ,6St798595289442666232702519092281
68LCP Distal Femur plate left , 10St831870093169442194886519055769
69LCP Distal Femur plate left , 11St831870093169444287988888253059
70LCP Distal Femur plate left , 8St831870093169445627363413599482
71LCP Distal Femur plate left , 9St831870093169444004276019302376
72LCP Distal Femur plate left , 12St831870093169442478585788007525
73LCP Distal Femur plate left , 13St831870093169449352967043421178
74LCP Distal Femur plate left , 4St831870093169449060628785621955
75LCP Distal Femur plate left , 5St831870093169442439047156636921
76LCP Distal Femur plate left , 6St831870093169448061962694208143
77LCP Distal Femur plate left , 7St831870093169446252626593962704
78LCP Distal Femur plate right , 10St831870093169444708780373241944
79LCP Distal Femur plate right , 11St831870093169448239606066229138
80LCP Distal Femur plate right , 12St831870093169447897349130196959
81LCP Distal Femur plate right , 13St831870093169445276269832802883
82LCP Distal Femur plate right , 4St831870093169448559861984058593
83LCP Distal Femur plate right , 5St831870093169447544289567788362
84LCP Distal Femur plate right , 6St831870093169444483567360532909
85LCP Distal Femur plate right , 7St831870093169443671977863385115
86LCP Distal Femur plate right , 8St831870093169449578304856129205
87LCP Distal Femur plate right , 9St831870093169441892816639008299
88LCP Distal Humerus Plate 3.5, Medial, left, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Holes St798595289442669052116012145138
89LCP Distal Humerus Plate 3.5, Medial, right, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Holes St798595289442668103595731445630
90LCP Distal Tibia plate 4.5831870093169445178369447735495
91LCP L-Buttress Plate 4.5/5.0, rigth & left, 4St458535251355943790346242524392
92LCP L-Buttress Plate 4.5/5.0, rigth & left, 5St458535251355944356982688907883
93LCP L-Buttress Plate 4.5/5.0, rigth & left, 6St458535251355942749288230001291
94LCP L-Buttress Plate 4.5/5.0, rigth & left, 7St458535251355942896233094095523
95LCP L-Buttress Plate 4.5/5.0, rigth & left, 8St458535251355943640132619041523
96LCP L-Buttress Plate 4.5/5.0, rigth & left, 9St458535251355949617630668296752
97LCP L-Buttress Plate 4.5/5.0, rigth & left, 10St458535251355948745140911145622
98LCP L-Buttress Plate 4.5/5.0, rigth & left, 3St458535251355942412821673830816
99LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 (PTL) 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20St831870093169442002570521346926
100LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 left, 10St831870093169443283067151542180
101LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 left, 11St831870093169448826475966185462
102LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 left, 12St831870093169445058252585268093
103LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 left, 13St831870093169444017869175326888
104LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 left, 14St831870093169443612758080482983
105LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 left, 4St831870093169448678170645248433
106LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 left, 5St831870093169441495127520668713
107LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 left, 6St831870093169445175685818843929
108LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 left, 7St831870093169448305716182900235
109LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 left, 8St831870093169447935131012060998
110LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 left, 9St831870093169441595613190506674
111LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 right, 10St831870093169446930078946019358
112LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 right, 11St831870093169449172511977613105
113LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 right, 12St831870093169445747583843086495
114LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 right, 13St831870093169447621367375247777
115LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 right, 14St831870093169448127616810885594
116LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 right, 4St831870093169444476810063788901
117LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 right, 5St831870093169447298739645452416
118LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 right, 6St831870093169449953456512289290
119LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 right, 7St831870093169442829097944448090
120LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 right, 8St831870093169445772232812551654
121LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5 right, 9St831870093169442102413330066675
122LCP Olecranon Plate 3.5798595289442661689623143113549
123LCP Plate 3.5, 12St276981131021883184545089257057
124LCP Plate 3.5, 13St276981131021882822419739103376
125LCP Plate 3.5, 14St297984933374319938223616070804
126LCP Plate 3.5, 4St214643524040073704672872989759
127LCP Plate 3.5, 5St214643524040074518135270121287
128LCP Plate 3.5, 6St214643524040078487794382099905
129LCP Plate 3.5, 7St214643524040078673824763327125
130LCP Plate 3.5, 8St214643524040076395180547989698
131LCP Plate 3.5, 10St240926426983768475437856575872
132LCP Plate 3.5, 11St240926426983761880321727587090
133LCP Plate 3.5, 9St240926426983765532058588478453
134LCP Plate 4.5/5.0 broad, 14St444787249816173779766657988670
135LCP Plate 4.5/5.0 broad, 15St444787249816171865950970172370
136LCP Plate 4.5/5.0 broad, 16St444787249816177541772515596439
137LCP Plate 4.5/5.0 broad 17-18St484885454307172964595522047105
138LCP Plate 4.5/5.0 broad 19-20St497802355753853936411374368608
139LCP Plate 4.5/5.0 broad 4-5St361333540469356664889845328057
140LCP Plate 4.5/5.0 broad, 6St405362945400653988171176437005
141LCP Plate 4.5/5.0 broad, 7St405362945400653465362323610466
142LCP Plate 4.5/5.0 broad, 8St405362945400657284681916438159
143LCP Plate 4.5/5.0 broad, 10St435801648809785836444947869331
144LCP Plate 4.5/5.0 broad, 11St435801648809783044664929375655
145LCP Plate 4.5/5.0 broad, 12St435801648809784959676245585620
146LCP Plate 4.5/5.0 broad, 13St435801648809787822970078813225
147LCP Plate 4.5/5.0 broad, 8St435801648809781399866699676753
148LCP Plate 4.5/5.0 broad, 9St435801648809786747728843443709
149LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 11St389638143639467905947797374186
150LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 12St389638143639463603671853703060
151LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 13St391322943828169780552864402061
152LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 14St391322943828161375960284306972
153LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 15St406261445501283186046070217739
154LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 16St406261445501286675665861026021
155LCP Plate 4.5/5.0 narrow 3St245306927474376645948120220804
156LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 4St294727733009513725048132498702
157LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 5St294727733009516332150224662509
158LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 6St314720635248716042989722141562
159LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 7St314720635248715473497862938856
160LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 8St314720635248716174899159462659
161LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 10St338757237940808933095271227325
162LCP Plate 4.5/5.0 narrow, 9St338757237940806982918720988626
163LCP Posterolateral Distal Humerus plate 3.5 , 4St798595289442667762266781608241
164LCP Posterolateral Distal Humerus plate 3.5 , 5St798595289442666820380970098492
165LCP Posterolateral Distal Humerus plate 3.5 , 6St798595289442662649943986050916
166LCP Posterolateral Distal Humerus plate 3.5 , 7St798595289442668449168664345195
167LCP Posterolateral Distal Humerus plate 3.5 , 8St798595289442666849398386054347
168LCP Posterolateral Distal Humerus plate 3.5 , 9St798595289442666928901712114179
169LCP Proximal Femoral Plate 4.5 ,right & left ,steel,10 Holes831841993166306593665815998333
170LCP Proximal Femoral Plate 4.5 ,right & left ,steel,11 Holes831841993166307938374355463156
171LCP Proximal Femoral Plate 4.5 ,right & left ,steel,11 Holes831841993166301675622198992762
172LCP Proximal Femoral Plate 4.5 ,right & left ,steel,4 Holes831841993166302022005753643543
173LCP Proximal Femoral Plate 4.5 ,right & left ,steel,5 Holes831841993166301207673156519868
174LCP Proximal Femoral Plate 4.5 ,right & left ,steel,6 Holes831841993166308605548378225932
175LCP Proximal Femoral Plate 4.5 ,right & left ,steel,7 Holes831841993166305907513158085306
176LCP Proximal Femoral Plate 4.5 ,right & left ,steel,8 Holes831841993166305750304492862634
177LCP Proximal Femoral Plate 4.5 ,right & left ,steel,9 Holes831841993166307065293691548814
178LCP Proximal Lateral Tibia Plate 4.5 left, 10 Holes St831870093169443698530632503824
179LCP Proximal Lateral Tibia Plate 4.5 left, 11 Holes St831870093169445327740851570237
180LCP Proximal Lateral Tibia Plate 4.5 left, 12 Holes St831870093169449781435880334442
181LCP Proximal Lateral Tibia Plate 4.5 left, 4 Holes St831870093169447887273441641136
182LCP Proximal Lateral Tibia Plate 4.5 left, 5 Holes St831870093169447682066835376711
183LCP Proximal Lateral Tibia Plate 4.5 left, 6Holes St831870093169448201649662022426
184LCP Proximal Lateral Tibia Plate 4.5 left, 9 Holes St831870093169441344165548697628
185LCP Proximal Lateral Tibia Plate 4.5 left,7 Holes St831870093169449300581038759730
186LCP Proximal Lateral Tibia Plate 4.5 left,8 Holes St831870093169446857777547386815
187LCP Proximal Lateral Tibia Plate 4.5 right , 13 Holes St831870093169445906478187018223
188LCP Reconstruction Plate 3.5 Straight, 14St384314143043188606955357427704
189LCP Reconstruction Plate 3.5 Straight, 16St384314143043189376230943017355
190LCP Reconstruction Plate 3.5 Straight, 18St423592447442357299023297195488
191LCP Reconstruction Plate 3.5 Straight, 5St223988525086728018325580960620
192LCP Reconstruction Plate 3.5 Straight, 6St223988525086727733994811639707
193LCP Reconstruction Plate 3.5 Straight, 7St223988525086729732530258027596
194LCP Reconstruction Plate 3.5 Straight, 8St223988525086726197226055411883
195LCP Reconstruction Plate 3.5 Straight, 9St276992431023147214530066856173
196LCP Reconstruction Plate 3.5 Straight, 10St276992431023145487618374174408
197LCP Reconstruction Plate 3.5 Straight, 12St276992431023149528965820481257
198LCP T-Buttress Plate 4.5/5.0 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16St546161461170088244374299582257
199LCP T-plate 3.5 Distal Radius,3-4Holes 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14St317528635563215094491517853779
200LCP T-Plate 4.5/5.0, 10St458535251355948260670929510423
201LCP T-Plate 4.5/5.0, 11St458535251355945937064679989984
202LCP T-Plate 4.5/5.0, 12St458535251355944933668424240310
203LCP T-Plate 4.5/5.0, 14St458535251355949550614298635979
204LCP T-Plate 4.5/5.0, 16St458535251355948274091950387477
205LCP T-Plate 4.5/5.0, 4St458535251355941401553150148597
206LCP T-Plate 4.5/5.0, 5St458535251355942076473217339114
207LCP T-Plate 4.5/5.0, 6St458535251355949892994782676153
208LCP T-Plate 4.5/5.0, 7St458535251355947433278684746738
209LCP T-Plate 4.5/5.0, 8St458535251355945686295114415722
210LCP T-Plate 4.5/5.0, 9St458535251355945989430219094351
211Locking proximal Humerus798595289442664701277780193125
212One-Third Tubular plate 3.5, 10St98344111801306807498641978808
213One-Third Tubular plate 3.5 11-12St108525212154823765222375461064
214One-Third Tubular plate 3.5, 4St6390207668244079020171019359
215One-Third Tubular plate 3.5, 5St7299998759999647788399228749
216One-Third Tubular plate 3.5, 6St7299998759999459974753523120
217One-Third Tubular plate 3.5, 7St7299998759998250363455058456
218One-Third Tubular plate 3.5, 8St91629010995484568281155090084
219One-Third Tubular plate 3.5, 9St91629010995485679136149298856
220Orthopedic Dual Sliding Compression Plate798595289442665869266973313653
221Pelvic Reconstruction plate 3.5, curved, 13St327664536698424128723238781821
222Pelvic Reconstruction plate 3.5, curved, 14St327664536698422699348122488107
223Pelvic Reconstruction plate 3.5, curved, 6St210263023549468484749793934571
224Pelvic Reconstruction plate 3.5, curved, 7St210263023549469249186468561018
225Pelvic Reconstruction plate 3.5, curved, 8St210263023549461315214366177491
226Pelvic Reconstruction plate 3.5, curved, 10St276442030961503674851831689664
227Pelvic Reconstruction plate 3.5, curved, 11St276442030961503956910794941090
228Pelvic Reconstruction plate 3.5, curved, 12St276442030961505074239556227478
229Pelvic Reconstruction plate 3.5, curved, 9St276442030961501545715035879369
230philos Proximal Humerus Plate3.5 , 10St798595289442668180695744354278
231philos Proximal Humerus Plate3.5 , 11St798595289442667523306277512582
232philos Proximal Humerus Plate3.5 , 12St798595289442668337108974641221
233philos Proximal Humerus Plate3.5 , 13St798595289442669651212373329513
234philos Proximal Humerus Plate3.5 , 14St798595289442665014778197778496
235philos Proximal Humerus Plate3.5 , 3St798595289442665494552915127383
236philos Proximal Humerus Plate3.5 , 4St798595289442668563589822432519
237philos Proximal Humerus Plate3.5 , 5St798595289442664209469632364308
238philos Proximal Humerus Plate3.5 , 6St798595289442665023251029492765
239philos Proximal Humerus Plate3.5 , 7St798595289442668092310536798138
240philos Proximal Humerus Plate3.5 , 8St798595289442662169956244103606
241philos Proximal Humerus Plate3.5 , 9St798595289442661228744132614648
242Reconstruction Plate 3.5, Straight, 13 St295626233110149068588690499686
243Reconstruction Plate 3.5, Straight, 14St295626233110149127336957297795
244Reconstruction Plate 3.5, Straight, 16St295626233110146173588732943614
245Reconstruction Plate 3.5,Straight 18-19-20-21-22st325840336494114916988391027629
246Reconstruction Plate 3.5, Straight, 6St172298819297479251021087431937
247Reconstruction Plate 3.5, Straight, 7St172298819297474999952858651911
248Reconstruction Plate 3.5, Straight, 8St172298819297471943514582135482
249Reconstruction Plate 3.5, Straight, 4St172298819297475673481450621679
250Reconstruction Plate 3.5, Straight, 5St172298819297473013713180650676
251Reconstruction Plate 3.5, Straight, 10St213071023863951945746611418267
252Reconstruction Plate 3.5, Straight, 11St213071023863956527175860163689
253Reconstruction Plate 3.5, Straight, 12St213071023863954210679577140287
254Reconstruction Plate 3.5, Straight, 9St213071023863954830260737550031
255Reconstruction Plate 4.5,Straight 13-14-15-16-17st306408834317799343669924990366
256Reconstruction Plate 4.5,Straight 18-19-20-21-22st370094441450577400038310347357
257Reconstruction Plate 4.5,Straight 3-4-5-6-7-8st175219119624547429756151152574
258Reconstruction Plate 4.5,Straight 9-10-11-12st230368325801257900805111910719
259Semi- Tubular Plate 4.5 10-11-12St90546010865524515088292775629
260Semi- Tubular Plate 4.5 4-5-6St6498517798215398292816301681
261Semi- Tubular Plate 4.5 7-8-9St7917369500832695178239632706
262T- Plate 4.5, 10St178027119939047812316483844991
263T- Plate 4.5, 11St178027119939048597745344273102
264T- Plate 4.5, 12St192875921602108096978542709741
265T- Plate 4.5 15-16St236545926493141197861422552599
266T- Plate 4.5, 4St98994011879282575892398776933
267T- Plate 4.5, 5St98994011879282797272865990693
268T- Plate 4.5 6St151295016945043582824247148534
269T- Plate 4.5, 7St156574017536293692506969477995
270T- Plate 4.5, 8St156574017536294240137679070340
271T- Plate 4.5 9St164661118442043769088628312199
272T-Buttress Plate 4.5 10St186563520895115977858662601030
273T-Buttress Plate 4.5 11St188697521134122150735549766850
274T-Buttress Plate 4.5 12St192875921602101149201946640127
275T-Buttress Plate 4.5 13St196896922052465978563187442431
276T-Buttress Plate 4.5 14St201052822517915477796485879070
277T-Buttress Plate 4.5 15St205657923033688549790493202031
278T-Buttress Plate 4.5 16St209813823499155821312032242585
279T-Buttress Plate 4.5 4St120856313535901777502162598118
280T-Buttress Plate 4.5 5St135907215221606949674424922536
281T-Buttress Plate 4.5 6St148037716580222121017798961630
282T-Buttress Plate 4.5 7St163987218366572278268964161480
283T-Buttress Plate 4.5 8St173197519398124879213920726298
284T-Buttress Plate 4.5 9St183755520580623092833561283136
285T-Plate 3.5, 4Holes Head, 6St100414111246382358053251540016
286T-Plate 3.5, 4Holes Head, 7St100414111246388181631351670748
287T-Plate 3.5, 4Holes Head, 8St100414111246387065121487100155
288T-Plate 3.5, 3Holes Head, 3St100414111246382544238132719699
289T-Plate 3.5, 3Holes Head, 4St100414111246389418303964848187
290T-Plate 3.5, 3Holes Head, 5St100414111246386423070267951815
291T-Plate 3.5, 3Holes Head, 6St100414111246388273848122163321
292T-Plate 3.5, 3Holes Head, 7St100414111246383543056760753852
293T-Plate 3.5, 3Holes Head, 8St100414111246381943531582454228
294T-Plate 3.5, 4Holes Head, 3St100414111246382156815198120175
295T-Plate 3.5, 4Holes Head, 4St100414111246387484272725711319
296T-Plate 3.5, 4Holes Head, 5St100414111246387530341885282165
297Cancellous Bone Screw 4.0 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28mm,Fully thread1700452040545855599522091779
298Cancellous Bone Screw 4.0 22,24,26mm,Partially threaded1581301897567455011065529873
299Cancellous Bone Screw 4.0 30,32,34,36,38,40,45,50,55,60mm,Fully thread1830422196504762510073337659
300Cancellous Bone Screw 4.0 30,32,34,36,38,40,45,50,55,60mm,Partially threaded1646291975543097403310327114
301Cancellous Bone Screw 6.5 , 100mm , Fully thread2469432963328433086555813394
302Cancellous Bone Screw 6.5 , 100mm , thread length 16mm2166172599407461270793491888
303Cancellous Bone Screw 6.5 , 30mm , Fully thread2274482729387420705050938877
304Cancellous Bone Screw 6.5 , 30mm , thread length 16mm1982052378466402394841164198
305Cancellous Bone Screw 6.5 , 35mm , Fully thread2274482729382714858858494588
306Cancellous Bone Screw 6.5 , 35mm , thread length 16mm1982052378461692565048735851
307Cancellous Bone Screw 6.5 , 40mm , Fully thread2274482729384812653213623430
308Cancellous Bone Screw 6.5 , 40mm , thread length 16mm1982052378465391084447176538
309Cancellous Bone Screw 6.5 , 45mm , Fully thread2274482729381675400948575726
310Cancellous Bone Screw 6.5 , 45mm , thread length 16mm1982052378466077920229915837
311Cancellous Bone Screw 6.5 , 45mm , thread length 32mm2090352508422495228173590217
312Cancellous Bone Screw 6.5 , 50mm , Fully thread2274482729381733352080413464
313Cancellous Bone Screw 6.5 , 50mm , thread length 16mm1982052378469335263118410458
314Cancellous Bone Screw 6.5 , 50mm , thread length 32mm2090352508428720078870976397
315Cancellous Bone Screw 6.5 , 55mm , Fully thread2274482729389370333774923760
316Cancellous Bone Screw 6.5 , 55mm , thread length 16mm1982052378462309877448995769
317Cancellous Bone Screw 6.5 , 55mm , thread length 32mm2090352508423112057173849889
318Cancellous Bone Screw 6.5 , 60mm , Fully thread2274482729383411201295885406
319Cancellous Bone Screw 6.5 , 60mm , thread length 16mm1982052378469423707425979121
320Cancellous Bone Screw 6.5 , 60mm , thread length 32mm2090352508425670394988712205
321Cancellous Bone Screw 6.5 , 65mm , Fully thread2469432963326306278255391044
322Cancellous Bone Screw 6.5 , 65mm , thread length 16mm1982052378463340125668073287
323Cancellous Bone Screw 6.5 , 65mm , thread length 32mm2090352508429561448948493346
324Cancellous Bone Screw 6.5 , 70mm , Fully thread2469432963322727576955647480
325Cancellous Bone Screw 6.5 , 70mm , thread length 16mm1982052378461183489536489321
326Cancellous Bone Screw 6.5 , 75mm , Fully thread2469432963326981759922515006
327Cancellous Bone Screw 6.5 , 75mm , thread length 16mm2166172599405005972587677370
328Cancellous Bone Screw 6.5 , 80mm , Fully thread2469432963328196475287740044
329Cancellous Bone Screw 6.5 , 80mm , thread length 16mm2166172599409735579240080167
330Cancellous Bone Screw 6.5 , 85mm , Fully thread2469432963323618067519906780
331Cancellous Bone Screw 6.5 , 85mm , thread length 16mm2166172599402944200692887906
332Cancellous Bone Screw 6.5 , 90mm , Fully thread2469432963325647118417289962
333Cancellous Bone Screw 6.5 , 90mm , thread length 16mm2166172599402659481323337722
334Cancellous Bone Screw 6.5 , 95mm , Fully thread2469432963321225752394241587
335Cancellous Bone Screw 6.5 , 95mm , thread length 16mm2166172599409659896757200206
336Cortex 3.5 steel , 12 mm1299701559651799143056570836
337Cortex 3.5 steel , 14 mm1299701559651160227024935987
338Cortex 3.5 steel , 16 mm1299701559654043272869618756
339Cortex 3.5 steel , 18 mm1299701559657019126917432947
340Cortex 3.5 steel , 20 mm1386351663627321592337126525
341Cortex 3.5 steel , 22 mm1386351663628468441154895839
342Cortex 3.5 steel , 24 mm1386351663622542804762211563
343Cortex 3.5 steel , 26 mm1386351663621601071950706778
344Cortex 3.5 steel , 28 mm1386351663629969469534764505
345Cortex 3.5 steel , 30 mm1386351663625268289151734297
346Cortex 3.5 steel , 32 mm1386351663626204562320311291
347Cortex 3.5 steel , 34 mm1451341741607356843149819129
348Cortex 3.5 steel , 36 mm1451341741606688973992166007
349Cortex 3.5 steel , 38 mm1451341741603991060072027830
350Cortex 3.5 steel , 40 mm1451341741604108477995548145
351Cortex 3.5 steel , 42 mm1451341741607964139559215577
352Cortex 3.5 steel , 44 mm1451341741607011559832021975
353Cortex 3.5 steel , 46 mm1451341741608198301481433827
354Cortex 3.5 steel , 48 mm1451341741605029440310574343
355Cortex 3.5 steel , 50 mm1451341741605733513359553146
356Cortex 4.5 steel , 18 mm1473001767605610604274159079
357Cortex 4.5 steel , 20 mm1473001767608366608284389619
358Cortex 4.5 steel , 22 mm1473001767606587519135450713
359Cortex 4.5 steel , 24 mm1473001767609491089412649823
360Cortex 4.5 steel , 26 mm1473001767604495898979991007
361Cortex 4.5 steel , 28 mm1581301897562882125713199633
362Cortex 4.5 steel , 30 mm1581301897565338630099177341
363Cortex 4.5 steel , 32 mm1581301897562249982176124737
364Cortex 4.5 steel , 34 mm1581301897569660051939871755
365Cortex 4.5 steel , 36 mm1581301897569161995862918783
366Cortex 4.5 steel , 38 mm1581301897566102195355668598
367Cortex 4.5 steel , 40 mm1581301897563169391562670423
368Cortex 4.5 steel , 42 mm1667952001545453353018959232
369Cortex 4.5 steel , 44 mm1667952001544183375584387745
370Cortex 4.5 steel , 46 mm1667952001542404256935447554
371Cortex 4.5 steel , 48 mm1667952001542091726439844057
372Cortex 4.5 steel , 50 mm1667952001549901784895784963
373Cortex 4.5 steel , 52 mm1667952001544623603329743313
374Cortex 4.5 steel , 54 mm1667952001544594003878439075
375Cortex 4.5 steel , 56 mm1667952001543138096440639273
376Cortex 4.5 steel , 58 mm1667952001547408322928535127
377Cortex 4.5 steel , 60 mm1667952001542952578659285277
378Cortex 4.5 steel , 62 mm1765432118527681064678355317
379Cortex 4.5 steel , 64 mm1765432118529854127055131492
380Cortex 4.5 steel , 66 mm1765432118524546221037784046
381Cortex 4.5 steel , 68 mm1765432118523891546195277601
382Cortex 4.5 steel , 70 mm1765432118527332253356182163
383LCP Cancellous Locking Screw 5.0 , 35 mm5338576406281509236646398480
384LCP Cancellous Locking Screw 5.0 , 40 mm5338576406282141405496322030
385LCP Cancellous Locking Screw 5.0 , 45 mm5338576406282221681482325833
386LCP Cancellous Locking Screw 5.0 , 50 mm5338576406282879199449151336
387LCP Cancellous Locking Screw 5.0 , 55 mm5338576406288302392640281568
388LCP Cancellous Locking Screw 5.0 , 60 mm5338576406284261589170580783
389LCP Cancellous Locking Screw 5.0 , 65 mm5338576406285703384483636426
390LCP Cancellous Locking Screw 5.0 , 70 mm5338576406284889420286509715
391LCP Cancellous Locking Screw 5.0 , 75 mm5338576406289558100172138850
392LCP Cancellous Locking Screw 5.0 , 80 mm5338576406286017658414164093
393LCP Cancellous Locking Screw 5.0 , 85 mm5338576406284211442849710911
394LCP Locking Screw 5.0 , 70 mm6346887616259244371496485932
395LCP Locking Screw 5.0 , 75 mm6346887616254281475782835976
396LCP Locking Screw 5.0 , 80 mm6346887616254750613243991826
397LCP Locking Screw 5.0, 85 mm6346887616259872946579984368
398LCP Locking Screw 3.5 , 16 mm4137394964867686492634935688
399LCP Locking Screw 3.5 , 18 mm4137394964869338836410354901
400LCP Locking Screw 3.5 , 20 mm4159054990862154647434048359
401LCP Locking Screw 3.5 , 22 mm4159054990864186983347660404
402LCP Locking Screw 3.5 , 24 mm4159054990866514822731346711
403LCP Locking Screw 3.5 , 26 mm4408165289792380364789033419
404LCP Locking Screw 3.5 , 28 mm4408165289794996486563177874
405LCP Locking Screw 3.5 , 30 mm4408165289793217240014228545
406LCP Locking Screw 3.5 , 32 mm4408165289797968847587523914
407LCP Locking Screw 3.5 , 34 mm4408165289795202757551019346
408LCP Locking Screw 3.5 , 36 mm4408165289798575876478468273
409LCP Locking Screw 3.5 , 38 mm4408165289793736688022262566
410LCP Locking Screw 3.5 , 40 mm4408165289798048202361114376
411LCP Locking Screw 3.5 , 42 mm4408165289794988325553863687
412LCP Locking Screw 3.5 , 44 mm4408165289799113633286770293
413LCP Locking Screw 3.5 , 46 mm4408165289793053045163961804
414LCP Locking Screw 3.5 , 48 mm4408165289797677165898416893
415LCP Locking Screw 3.5 , 50 mm4408165289798116767619156992
416LCP Locking Screw 5.0 , 24 mm5491256589505469557081237565
417LCP Locking Screw 5.0 , 26 mm5491256589508856646852036377
418LCP Locking Screw 5.0 , 28 mm5491256589502454497482329342
419LCP Locking Screw 5.0 , 30 mm5491256589502239359760581976
420LCP Locking Screw 5.0 , 32 mm5502076602494811539024474357
421LCP Locking Screw 5.0 , 34 mm5502076602498565062962924216
422LCP Locking Screw 5.0 , 36 mm5924487109379326397944876965
423LCP Locking Screw 5.0 , 38 mm5924487109375730441668372886
424LCP Locking Screw 5.0 , 40 mm5946147135376620510430698113
425LCP Locking Screw 5.0 , 42 mm5946147135371926814164979164
426LCP Locking Screw 5.0 , 44 mm5946147135379737250031830136
427LCP Locking Screw 5.0 , 46 mm5946147135376335449277679503
428LCP Locking Screw 5.0 , 48 mm5946147135377459996995025648
429LCP Locking Screw 5.0 , 50 mm5967807161368698097628918974
430LCP Locking Screw 5.0 , 55 mm5967807161366383879153832515
431LCP Locking Screw 5.0 , 60 mm6336057603268227048668160829
432LCP Locking Screw 5.0 , 65 mm6336057603263159408771722039
433Malleolar Screw4.5 ,25,30,35,40,45,50mm1873732248481915811792690712
434Malleolar Screw4.5 55,60,65,70,75,80mm1982052378469943995840369209
435Washer1007271208732298776088184470
436Cancellous Bone Screw 6.5 , 100mm , thread length 32mm2274482729382155305388810824
437Cancellous Bone Screw 6.5 , 70mm , thread length 32mm2274482729388202798125878680
438Cancellous Bone Screw 6.5 , 75mm , thread length 32mm2274482729389290864311777667
439Cancellous Bone Screw 6.5 , 80mm , thread length 32mm2274482729383369484119079973
440Cancellous Bone Screw 6.5 , 85mm , thread length 32mm2274482729384398174113344942
441Cancellous Bone Screw 6.5 , 90mm , thread length 32mm2274482729387652810391613390
442Cancellous Bone Screw 6.5 , 95mm , thread length 32mm2274482729385103358921157091
443Steinmann Pin Dia 0.5mm Length 100-250mm50544606531155717775647394
444Steinmann Pin Dia 1.0mm Length 100-250mm55238662856400330331872775
445Steinmann Pin Dia 1.5mm Length 100-250mm58486701839871029661919556
446Steinmann Pin Dia 2.0mm Length 100-250mm60653727832338608434404864
447Steinmann Pin Dia 2.5mm Length 100-250mm64985779822772261638612111
448Steinmann Pin Dia 3.0mm Length 100-250mm69317831817516660862292302
449Steinmann Pin Dia 3.5mm Length 100-250mm81231974771297285689616359
450Steinmann Pin Dia 4.0mm Length 100-250mm920621104747244558279843060
451Steinmann Pin Dia 4.5mm Length 100-250mm1039761247715284595446381472
452Steinmann Pin Dia 5.0mm Length 100-250mm1158911390694899547128130111
453Steinmann Pin Dia 6.0mm Length 100-250mm1274791529747758006978551658
454Steinmann Pin Dia 1.8mm Length 100-250mm61328.571428571686886376750664045875
455Steinmann Pin Dia 1.6mm Length 100-250mm61328.571428571686887858838649595639
456Steinmann Pin Dia 1.4mm Length 100-250mm60171.428571429673929945643693880399
457Steinmann Pin Dia 1.2mm Length 100-250mm58435.714285714654481373824181253722
458Schanz Screw Dia 6.0 mm, Length 120-250 mm, St3184273821137673755768131708
459Schanz Screw Dia 5.0 mm, Length 120-250 mm, St3184273821136366808369425575
460Schanz Screw Dia 4.5 mm, Length 120-250 mm, St3184273821132534575816641708
461Schanz Screw Dia 4.0 mm, Length 120-250 mm, St3184273821137644910652422221
462Schanz Screw Dia 3.5 mm, Length 120-250 mm, St3184273821135060570295163893
463Schanz Screw Dia 3.0 mm, Length 120-250 mm, St3184273821133441850412265797
464Schanz Screw Dia 2.5 mm, Length 120-250 mm, St3184273821136309141538007328
465wire 4.5 mm, St2142857.142857124000006309141538007328
466wire 4.0 mm, St2142857.142857124000007567658060414953
467wire 3.5 mm, St2142857.142857124000004039797531143853
468wire 3.0 mm, St2142857.142857124000004729977874826187
469wire 2.5 mm, St2142857.142857124000002828334412011943
470wire 2.0 mm, St2142857.142857124000009868994337754702
471wire 1.5 mm, St2142857.142857124000006504206799034457
472wire 1.4 mm, St2142857.142857124000006845524946257098
473wire 1.0 mm, St2142857.142857124000009897856153462860
474wire 0.5 mm, St2142857.142857124000007684688143190116
475Proximal Femoral Nail St Dia 10mm ,240,340,360,380,400,420mm839718894048501031389283821106
476Proximal Femoral Nail St Dia 11mm ,240,340,360,380,400,420 mm839718894048509685168118484936
477Proximal Femoral Nail St Dia 12 mm ,240,340,360,380,400,420 mm839718894048508501390234061448
478Proximal Femoral Nail St Dia 13mm ,240,340,360,380,400,420 mm839718894048503376392822640132
479Proximal Femoral Nail St Dia 14mm ,240,340,360,380,400,420 mm839718894048504941459149881112
480Locking Cannulated Screw 7.3 mm,120 mm193473121668996716794840397461
481Locking Cannulated Screw 7.3 mm,115 mm193473121668991777134915737728
482Locking Cannulated Screw 7.3 mm,110 mm193473121668994975746637439813
483Locking Cannulated Screw 7.3 mm,105 mm193473121668999930491867773256
484Locking Cannulated Screw 7.3 mm,100 mm193473121668991590954434560789
485Locking Cannulated Screw 7.3 mm,95 mm193473121668997487500776401591
486Locking Cannulated Screw 7.3 mm,90 mm193473121668996045767488154337
487Locking Cannulated Screw 7.3 mm,85 mm193473121668994888035854694194
488Locking Cannulated Screw 7.3 mm,80 mm193473121668993259404860446438
489Locking Cannulated Screw 7.3 mm,75 mm193473121668993857809035618215
490Locking Cannulated Screw 7.3 mm,70 mm193473121668994986530353126055
491Locking Cannulated Screw 7.3 mm,65 mm193473121668997684448673264486
492Locking Cannulated Screw 7.3 mm,60 mm193473121668992072708911036047
493Locking Cannulated Screw 7.3 mm,55 mm193473121668998783437149998768
494Locking Cannulated Screw 7.3 mm,50 mm193473121668993956319134050624
495Locking Cannulated Screw 7.3 mm,45 mm193473121668993142021636926721
496Locking Cannulated Screw 7.3 mm,40 mm193473121668991170025396271603
497Locking Bolt Screw 9.3116220113016655756808841175145
498Locking Bolt Screw 6.3721306480786327827269345371382
499Locking Bolt Screw 4.9 , 46mm7380468266119844885533249833
500Locking Bolt Screw 4.9 , 48mm7380468266113263930598542821
501Locking Bolt Screw 4.9 , 50mm7380468266114989732566428839
502Locking Bolt Screw 4.9 , 54mm7380468266116618496185482395
503Locking Bolt Screw 4.9 , 60mm7380468266116402665063549990
504Locking Bolt Screw 4.9 , 65mm7380468266119600138085232793
505Locking Bolt Screw 4.9 , 70mm7380468266118786105688106785
506Locking Bolt Screw 4.9 , 75mm7380468266116216526482356641
507Locking Bolt Screw 4.9 , 80mm7380468266117158028093854882
508Locking Bolt Screw 4.9 , 34mm7380468266114332845834559428
509Locking Bolt Screw 4.9 , 36mm7380468266116745952399854126
510Locking Bolt Screw 4.9 , 38mm7380468266113116779934305031
511Locking Bolt Screw 4.9 , 40mm7380468266114960732850491417
512Locking Bolt Screw 4.9 , 42mm7380468266115048429533252906
513Locking Bolt Screw 4.9 , 44mm7380468266114891986092795038
514Locking Bolt Screw 4.9 , 26mm7380468266111555747816330831
515Locking Bolt Screw 4.9 , 28mm7380468266111155038199175855
516Locking Bolt Screw 4.9 , 30mm7380468266119748104847370732
517Locking Bolt Screw 4.9 , 32mm7380468266115476385239868832
518DHS Plate 135,Barrel length 38mm, 10St352712939503852334984969570066
519DHS Plate 135,Barrel length 38mm, 11St370571741504046378794839214532
520DHS Plate 135,Barrel length 38mm, 12St392895344004282177733814370219
521DHS Plate 135,Barrel length 38mm, 13-18St428613248004689264524465373828
522DHS Plate 135,Barrel length 38mm, 3St245559627502688449959868252171
523DHS Plate 135,Barrel length 38mm, 4St245559627502682348750276984696
524DHS Plate 135,Barrel length 38mm, 5St252199528246342993002936333277
525DHS Plate 135,Barrel length 38mm, 6St265593629746489921837897295635
526DHS Plate 135,Barrel length 38mm, 7St272348030502971863935918811924
527DHS Plate 135,Barrel length 38mm, 8St290206832503164592414479771370
528DHS Plate 135,Barrel length 38mm, 9St312530435003402492236134769915
529LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 10St535766460005843876370081080528
530LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 11St558090062506084107756610667399
531LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 12St558090062506085662750440523690
532LCP DCS plate 95.barrel length 25mm 10St535766460005844372945467350349
533LCP DCS plate 95.barrel length 25mm 12St558090062506087269978597003480
534LCP DCS plate 95.barrel length 25mm 14St558090062506082085798316343828
535LCP DCS plate 95.barrel length 25mm 16St613841768750288858086546947741
536LCP DCS plate 95.barrel length 25mm 18St613841768750288259504171794966
537LCP DCS plate 95.barrel length 25mm 20-22St644533472187744058443146950653
538LCP DCS plate 95.barrel length 25mm 6St468795652505114559209848514014
539LCP DCS plate 95.barrel length 25mm 8St491119255005352586565017907190
540External Fixator Universal Clamp7278048151403851547194912455
541External Fixator Rod tubular Dia 11 mm Length 300-500 mm, St7278048151403526002441735891
542External Fixator Rod tubular Dia 11 mm Length 100-250 mm, St5476206133346173085719190876
543External Fixator Rod Dia 5 mm Length 100-500 mm, St5476206133343724824880748248
544External Fixator Mini Clamp7278048151407216376933631109
545End Cap6868808253166572656969328743
546DHS/DCS Compression Screw St 36mm2945083298491531521460588781
547LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 13-14St613841768750285446768218554808
548LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 15-16St613841768750289147062541835760
549LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 17-18St613841768750285976548236081985
550LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 2St435252948748335149009245450617
551LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 3St435252948748336061354816164394
552LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 4St435252948748334288688175069637
553LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 5St444182449748436918646347598272
554LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 6St468795652505112934272069564241
555LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 7St491119255005355806295777369058
556LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 8St491119255005358832560121436064
557LCP DHS Plate 135,Barrel length 38mm 9St535766460005848691190778686601
558DCS Plate 95,barrrel length25mm, 10St379501142504128123100523149646
559DCS Plate 95,barrrel length25mm, 11St403542045196708009829914905119
560DCS Plate 95,barrrel length25mm, 12St463644051928132950928260825228
561DCS Plate 95,barrrel length25mm, 13St489402054813026223449555461956
562DCS Plate 95,barrrel length25mm, 14St532332159621191296272641070238
563DCS Plate 95,barrrel length25mm, 15St558090062506086814254132986740
564DCS Plate 95,barrrel length25mm, 16St601020067314245394622052190197
565DCS Plate 95,barrrel length25mm, 17St626777970199137911309616474304
566DCS Plate 95,barrrel length25mm, 18-22St643950072122407308535926027990
567DCS Plate 95,barrrel length25mm, 4St249337527925802479879210067086
568DCS Plate 95,barrrel length25mm, 5St254946928554066807769124464628
569DCS Plate 95,barrrel length25mm, 6St283338031733861508063447745580
570DCS Plate 95,barrrel length25mm, 7St309096034618756194436339498141
571DCS Plate 95,barrrel length25mm, 8St334854037503656837486865269845
572DCS Plate 95,barrrel length25mm, 9St355460439811562008830249308942
573Cannulated Tibia Nail St Dia 10, 280-300-320-340-360-380mm649559672750678252919371390542
574Cannulated Tibia Nail St Dia 11, 280-300-320-340-360-380mm674172875507357752152569827181
575Cannulated Tibia Nail St Dia 12, 280-300-320-340-360-380mm692031677507544709876313309440
576Cannulated Tibia Nail St Dia 8, 280-300-320-340-360-380mm562554763006126937587972705525
577Cannulated Tibia Nail St Dia 9, 280-300-320-340-360-380mm611666768506674366360766945925
578Cannulated Femoral Nail St Dia 10, 280-300-320-340-360-380-400-420-440-460mm660778574007203283667781490776
579Cannulated Femoral Nail St Dia 11, 280-300-320-340-360-380-400-420-440-460mm696496378007589668297387554652
580Cannulated Femoral Nail St Dia 12, 280-300-320-340-360-380-400-420-440-460mm732214082007977881916938111493
581Cannulated Femoral Nail St Dia 13, 280-300-320-340-360-380-400-420-440-460mm761177585251882611929012197664
582Cannulated Femoral Nail St Dia 14, 280-300-320-340-360-380-400-420-440-460mm785790888008573984821340787977
583Cannulated Femoral Nail St Dia 9, 280-300-320-340-360-380-400-420-440-460mm620596069506758696481535233149
584Calcaneal Plate 3.5614303968802049640259045112023
585LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 4 Holes2181254.42443004.9282477857788772520
586LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 5 Holes2317161.62595220.9926235942578827599
587LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 6 Holes2407017.62695859.7125791369737774363
588LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 7 Holes2492380.82791466.4962593149516079023
589LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 8 Holes2579990.42889589.2489863219848213405
590LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 9 Holes2665353.62985196.0329205462981415778
591LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 10 Holes2750716.83080802.8169235158632272006
592LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 11 Holes28248483163829.766036962810577266
593LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 12 Holes2896732.83244340.7361366822224959856
594LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 13 Holes29764803333657.68920760611894223
595LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 14 Holes30551043421716.488950456852656100
596LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 15 Holes3124742.43499711.4882524437158409470
597LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 16 Holes31955043578964.488322410236715266
598LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 17 Holes3286483.23680861.1841896425542468664
599LC-DCP Plate 4.5, Broad, Steel, 18 Holes3376339.23781499.9047694370120774846
600LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 4 Holes1438819.21611477.5046804672513217080
601LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 5 Holes1556755.21743565.8244420312078579805
602LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 6 Holes17016481905845.761094135342490713
603LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 7 Holes18083522025354.242222217835175622
604LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 8 Holes1918425.62148636.6724822466481708958
605LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 9 Holes2025129.62268145.1528865171551373957
606LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 16 Holes2626041.8182941166.8372751884252690863
607LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 10 Holes2137449.62393943.5521652871575957912
608LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 11 Holes23081762585157.126009227541185671
609LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 12 Holes2382307.22668184.0646038935281960884
610LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 13 Holes2485641.62783918.5924596497568890715
611LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 14 Holes2548540.82854365.6963154067455820716
612LC-DCP Plate 4.5, Narrow, Steel, 15 Holes2587291.3562897766.3191711644742750886
613LC-DCP Plate 3.5, Steel, 3 Holes11625121302013.441102699151892468
614LC-DCP Plate 3.5, Steel, 4 Holes1438819.21611477.5048657149138824450
615LC-DCP Plate 3.5, Steel, 5 Holes1556755.21743565.8247214794725756602
616LC-DCP Plate 3.5, Steel, 6 Holes17016481905845.767244497266525019
617LC-DCP Plate 3.5, Steel, 7 Holes18083522025354.244046131844827092
618LC-DCP Plate 3.5, Steel, 8 Holes1918425.62148636.6724860401141951399
619LC-DCP Plate 3.5, Steel, 9 Holes2025129.62268145.1527524115889654674
620LC-DCP Plate 3.5, Steel, 10 Holes2137449.62393943.5525203791378281317
621LC-DCP Plate 3.5, Steel, 11 Holes23081762585157.129530070192665244
622LC-DCP Plate 3.5, Steel, 12 Holes2382307.22668184.0649559766343516283
623LC-DCP Plate 3.5, Steel, 13 Holes2485641.62783918.5926361436521819211
624LC-DCP Plate 3.5, Steel, 14 Holes2548540.82854365.6961691100736203224
625LCP Superior Anterior clavicle plate 3.5 9ST79859528944266.248642960833406944
626LCP Superior Anterior clavicle plate 3.5 8ST79859528944266.248603311491262649
627LCP Superior Anterior clavicle plate 3.5 7ST79859528944266.246783887935464316
628LCP Superior Anterior clavicle plate 3.5 6ST79859528944266.245090865058561643
629LCP Superior Anterior clavicle plate 3.5 10S79859528944266.244769972553634874
630DHS/DCS Screw St 100mm115579812944941630266453094322
631DHS/DCS Screw St 105mm115579812944947528295594961768
632DHS/DCS Screw St 110mm115579812944946258240395452201
633DHS/DCS Screw St 115mm115579812944948855930586804229
634DHS/DCS Screw St 50mm110233712346179037864384217396
635DHS/DCS Screw St 55mm110233712346178881338853864968
636DHS/DCS Screw St 60mm110233712346175593613524578136
637DHS/DCS Screw St 65mm110233712346179578452127452855
638DHS/DCS Screw St 70mm110233712346177605932086837321
639DHS/DCS Screw St 75mm110233712346171934016257795221
640DHS/DCS Screw St 80mm110233712346176673965466180846
641DHS/DCS Screw St 85mm110233712346176211114063197267
642DHS/DCS Screw St 90mm115579812944941973080464614899
643DHS/DCS Screw St 95mm115579812944942287558785012298
ردیفنام محصول قیمت فروش به مراکز درمانی ريالقیمت فروش به مصرف کننده ريالIRC
1Cross Link276981131021884755904990538281
2PCF Cross Link373924541879557959589529987781
3PCF Occipital Butterfly Plate823064492183226911493786735104
4PCF Occipital Straight Plate509218857032501743675280925431
5Anterior Cervical Plate 72 mm, 8 Holes528802659225891862563573560468
6Anterior Cervical Plate 80 mm, 10 Holes528802659225893368024449741711
7Anterior Cervical Plate, 8 Holes , 57mm528802659225893816316399365758
8Anterior Cervical Plate, 6 Holes , 51mm528802659225894576338133349485
9Anterior Cervical Plate, 4 Holes , 28mm528802659225894748242030047502
10Anterior Cervical Plate, 4 Holes , 39mm528802659225894767009822335922
11Anterior Cervical Plate, 6 Holes , 42mm528802659225894827082168517995
12Anterior Cervical Plate, 4 Holes , 33mm528802659225894875754244437037
13Anterior Cervical Plate, 4 Holes , 30mm528802659225895690207741559699
14Anterior Cervical Plate, 8 Holes , 60mm528802659225896514748129541329
15Anterior Cervical Plate, 6 Holes , 48mm528802659225896810324424833123
16Anterior Cervical Plate 76 mm, 10 Holes528802659225897537971533794191
17Anterior Cervical Plate 69 mm, 8 Holes528802659225898067593551306747
18Anterior Cervical Plate, 4 Holes , 24mm528802659225898133542732927912
19Anterior Cervical Plate, 8 Holes , 63mm528802659225898139146878041835
20Anterior Cervical Plate 66 mm, 8 Holes528802659225898224786016535344
21Anterior Cervical Plate, 6 Holes , 45mm528802659225898655244941042187
22Anterior Cervical Plate, 6 Holes , 54mm528802659225899008880868257152
23Anterior Cervical Plate, 4 Holes , 36mm528802659225899046540128481439
24Anterior Cervical Plate, 4 Holes , 26mm528802659225899075512344439978
25Anterior Cervical Plate 100 mm, 10 Holes528802659225899227134079304656
26Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 7.5 mm , 35mm321122935965761087324161727762
27Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 4.5 mm , 25mm321122935965761459665124113755
28Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 7.5 mm, 35mm476236853338521156910586037302
29Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 5.5 mm, 50mm476236853338521481263586077664
30Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 6.5 mm , 35mm321122935965762129038653136289
31Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 6.0 mm , 40mm321122935965762275472592580620
32Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 7.5 mm , 45mm321122935965762410372227600087
33Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 6.0 mm , 50mm321122935965762596636698763749
34Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 6.5 mm, 35mm476236853338521617918255946631
35Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 6.5 mm , 45mm321122935965762753887863963599
36Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 6.5 mm , 40mm321122935965763257459170632947
37Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 6.0 mm , 35mm321122935965764374434747647362
38Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 6.0 mm , 45mm321122935965764943667596765614
39Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 7.0 mm321122935965766454182087244551
40Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 5.5 mm , 45mm321122935965766611433252444401
41Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 5.5 mm , 35mm321122935965767296301134041728
42Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 7.5 mm , 40mm321122935965767796042110799667
43Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 5.5 mm , 40mm321122935965768237834945540552
44Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 4.0 mm321122935965768554360242246009
45Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 5.0 mm321122935965768681893656640638
46Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 4.5 mm , 35mm321122935965768983074384974960
47Polyaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 6.0 mm425917447702752148720688406400
48Polyaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 5.0 mm425917447702752172232162557631
49Polyaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 7.0 mm425917447702752649487389969762
50Polyaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 4.5 mm425917447702753561867660680832
51Polyaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 4.0 mm425917447702755348248020123994
52Cervical Polyaxial Screw(PCF Screw), Dia 4.0 mm640224071705096885171233855096
53Polyaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 6.5 mm425917447702758076726481083440
54Polyaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 7.5 mm425917447702759705855675326753
55Polyaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 5.5 mm425917447702759863106840526602
56Cervical Polyaxial Screw(PCF Screw), Dia 3.5 mm640224071705099927447590372837
57Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 4.5 mm , 30mm321122935965769025409293004150
58Monoaxial Pedicle Screw, Long arm, Dia 6.5 mm , 50mm321122935965769182126363320440
59Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 5.5 mm , 45mm476236853338522050794056491863
60Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 6.0 mm, 40mm476236853338522482097275583485
61Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 6.0 mm, 35mm476236853338522511820226399461
62Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 4.5 mm , 25mm476236853338522532730137736370
63Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 5.5 mm , 40mm476236853338522602165420223983
64Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 6.5 mm , 45mm476236853338522611658529711844
65Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 4.0 mm476236853338522925456325270139
66Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 6.0 mm, 50mm476236853338523023976523700953
67Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 5.0 mm476236853338524211069973149937
68Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 6.5 mm, 40mm476236853338524316323276094474
69Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 5.5 mm , 35mm476236853338525653934786229585
70Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 7.5 mm, 45mm476236853338526223504045418544
71Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 6.0 mm , 45mm476236853338526339311564066893
72Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 4.5 mm , 30mm476236853338527487209192866378
73Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 6.5 mm, 50mm476236853338528644371725349532
74Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 7.0 mm476236853338528725928893552545
75Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 4.5 mm, 35mm476236853338529481762433905170
76Polyaxial Pedicle Screw, Long Arm, Dia 7.5 mm , 40mm476236853338529783478733724023
77Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 6.5mm268444830065821853870359628764
78Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 7.5mm268444830065822109556623266725
79Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 7.0mm268444830065822207451555175436
80Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 5.5 mm268444830065823365531788660604
81Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 6.5mm268444830065823493065113055237
82Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 5.0 mm268444830065823993831914618598
83Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 7.5mm268444830065824180096385782260
84Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 6.5mm268444830065824827783193353354
85Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 4.0 mm268444830065827536874972699700
86Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 4.5 mm268444830065827850672868257996
87Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 6.0 mm268444830065827880390519063215
88Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 7.5mm268444830065828665397731899987
89Monoaxial Pedicle Screw, Short Arm, Dia 6.5mm268444830065828969004136601590
90Cervical Plate Screw, Dia 4.0 , 12mm88058910567071372901218025411
91Cervical Plate Screw, Dia 4.0 , 20mm88058910567072384061949100434
92Cervical Plate Screw, Dia 3.5 , 10mm88058910567073472202929944319
93Cervical Plate Screw, Dia 4.0 , 18mm88058910567074199550477399228
94Cervical Plate Screw, Dia 4.0 , 10mm88058910567074209621560013819
95Cervical Plate Screw, Dia 3.5 , 18mm88058910567074579933993714796
96Cervical Plate Screw, Dia 3.5 , 12mm88058910567074869433016477223
97Cervical Plate Screw, Dia 4.0 , 16mm88058910567076485746113581680
98Cervical Plate Screw, Dia 3.5 , 24mm88058910567077182416568900774
99Cervical Plate Screw, Dia 4.0 , 14mm88058910567078271918563010832
100Cervical Plate Screw, Dia 3.5 , 14mm88058910567078539881588946526
101Cervical Plate Screw, Dia 3.5 , 20mm88058910567079766744180058500
102Cervical Plate Screw, Dia 3.5 , 16mm88058910567079952991561223442
103PCF Nut7750089300104646954031246865
104Nut Screw7750089300108066654990226877
105Straight Rod, 5.5 mm, Length 160 mm5211656253981022426518394928
106PCF Straight Rod, 3.2 mm, Length 40 mm2021762426111268400129562835
107Straight Rod, 5.5 mm, Length 480 mm156349417511141650726734352919
108PCF Straight Rod, 3.2 mm, Length 50 mm2527203032642202332531669832
109PCF Straight Rod, 3.2 mm, Length 60 mm3032643639172979013868576980
110Straight Rod, 5.5 mm, Length 200 mm6514567817473436402658954678
111PCF Straight Rod, 3.2 mm, Length 100 mm5054406065283540417418356650
112Straight Rod, 5.5 mm, Length 120 mm3908744690484064702874912669
113PCF Straight Rod, 3.2 mm, Length 120 mm6065287278344243779819902255
114Straight Rod, 5.5 mm, Length 300 mm97718411726214281135967651321
115Straight Rod, 5.5 mm, Length 400 mm130291214592614565469676476030
116PCF Straight Rod, 3.2 mm, Length 90 mm4548965458754599977353411004
117Straight Rod, 5.5 mm, Length 60 mm1954372345245321303216828655
118PCF Straight Rod, 3.2 mm, Length 80 mm4043524852225452425310747169
119Straight Rod, 5.5 mm, Length 240 mm7817479380975507567687992317
120PCF Straight Rod, 3.2 mm, Length 200 mm101088011321867102819974818311
121Straight Rod, 5.5 mm, Length 220 mm7166028599227922248263393470
122PCF Angled Rod, 3.2 mm, Length 200 mm101088011321867947102222745187
123PCF Straight Rod, 3.2 mm, Length 110 mm5559846671818260482345030176
124Straight Rod, 5.5 mm, Length 440 mm143320316051888363579573346395
125Straight Rod, 5.5 mm, Length 460 mm149834916781518393297224151615
126Straight Rod, 5.5 mm, Length 500 mm162864018240778864346274909757
127Straight Rod, 5.5 mm, Length 100 mm3257283908748932583818981929
128Straight Rod, 5.5 mm, Length 140 mm4560195472239207861821273272
129Straight Rod, 5.5 mm, Length 180 mm5863107035729364408551631717
130Straight Rod, 5.5 mm, Length 80 mm2605823126999365113076473118
131PCF Straight Rod, 3.2 mm, Length 70 mm3538084245709753207980628166
132Lumbar Corpectomy Cage, Dia 20, Expand: 76-132 mm38000000425600004375755867134135
133Lumbar Corpectomy Cage, Dia 22, Expand: 25-37 mm38000000425600007636067993754107
134Lumbar Corpectomy Cage, Dia 22, Expand: 40-62 mm38000000425600004586269170137866
135Lumbar Corpectomy Cage, Dia 18, Expand: 32-47 mm38000000425600003736780247788496
136Lumbar Corpectomy Cage, Dia 22, Expand: 53-87 mm38000000425600006781873488530727
137Lumbar Corpectomy Cage, Dia 18, Expand: 40-62 mm38000000425600005069470152993496
138Lumbar Corpectomy Cage, Dia 18, Expand: 25-37 mm38000000425600009089017732015704
139Lumbar Corpectomy Cage, Dia 20, Expand: 25-37 mm38000000425600004872681525086683
140Lumbar Corpectomy Cage, Dia 22, Expand: 20-28 mm38000000425600007803676485776460
141Lumbar Corpectomy Cage, Dia 18, Expand: 20-28 mm38000000425600001894071263235036
142Lumbar Corpectomy Cage, Dia 18, Expand: 53-87 mm38000000425600009669558278029088
143Lumbar Corpectomy Cage, Dia 20, Expand: 53-87 mm38000000425600008652877043654871
144Lumbar Corpectomy Cage, Dia 20, Expand: 32-47 mm38000000425600002204764555181791
145Lumbar Corpectomy Cage, Dia 20, Expand: 40-62 mm38000000425600003208404130376263
146Lumbar Corpectomy Cage, Dia 22, Expand: 76-132 mm38000000425600006198679239879321
147Lumbar Corpectomy Cage, Dia 18, Expand: 76-132 mm38000000425600001581052880250546
148Lumbar Corpectomy Cage, Dia 20, Expand: 20-28 mm38000000425600005221565123054283
149Lumbar Corpectomy Cage, Dia 22, Expand: 32-47 mm38000000425600004808425992338530
150Cervical Corpectomy Cage, Dia16 mm, Expand: 39-65 mm38000000425600001393304461671675
151Cervical Corpectomy Cage, Dia16 mm, Expand: 16-25mm38000000425600001278550859466844
152Cervical Corpectomy Cage, Dia 14 mm, Expand: 24-40 mm38000000425600002668955277708783
153Cervical Corpectomy Cage, Dia16 mm, Expand: 24-40 mm38000000425600004512430587210270
154Cervical Corpectomy Cage, Dia 12 mm, Expand: 39-65 mm38000000425600002735384154252385
155Cervical Corpectomy Cage, Dia 10 mm, Expand 39-65 mm38000000425600005382444388729192
156Cervical Corpectomy Cage, Dia 10 mm, Expand 24-40 mm38000000425600007343121930237061
157Cervical Corpectomy Cage, Dia16 mm, Expand: 12-17mm38000000425600009939808879556838
158Cervical Corpectomy Cage, Dia 14 mm, Expand: 39-65 mm38000000425600008131306227233517
159Cervical Corpectomy Cage, Dia 10 mm, Expand 12-17 mm38000000425600008500484890755583
160Cervical Corpectomy Cage, Dia 10 mm, Expand 16-25 mm38000000425600009788324440265824
161Cervical Corpectomy Cage, Dia 9.0 mm, Expand 39-65 mm38000000425600007969369358425604
162Cervical Corpectomy Cage, Dia 14 mm, Expand: 10-13mm38000000425600002862145868427154
163Cervical Corpectomy Cage, Dia 12 mm, Expand: 24-40 mm38000000425600002949327351423818
164Cervical Corpectomy Cage, Dia 10 mm, Expand 10-13 mm38000000425600008981434018538483
165Cervical Corpectomy Cage, Dia 9.0 mm, Expand 16-25 mm38000000425600006241707450183126
166Cervical Corpectomy Cage, Dia 16 mm, Expand: 10-13 mm38000000425600004845392186745975
167Cervical Corpectomy Cage, Dia 12 mm, Expand: 16-25 mm38000000425600006987313546255546
168Cervical Corpectomy Cage, Dia 12 mm, Expand: 10-13 mm38000000425600005745735447504257
169Cervical Corpectomy Cage, Dia 14 mm, Expand: 16-25 mm38000000425600001576330612014220
170Cervical Corpectomy Cage, Dia 14 mm, Expand: 12-17 mm38000000425600007700843626697198
171Cervical Corpectomy Cage, Dia 9.0 mm, Expand 24-40 mm38000000425600005033111574390319
172Cervical Corpectomy Cage, Dia 9.0 mm, Expand 12-17 mm38000000425600004689812356855177
173Cervical Corpectomy Cage, Dia 12 mm, Expand: 12-17 mm38000000425600008497894826672830
174Cervical Corpectomy Cage, Dia 9.0 mm, Expand 10-13 mm38000000425600009918659540548219
175°End Piece for Lumbar Corpectomy Cage, Angle 015000000168000004582813853840733
176°End Piece for Lumbar Corpectomy Cage, Angle 515000000168000006769155372570173
177°End Piece for Lumbar Corpectomy Cage, Angle 1015000000168000004700600849821208
178Nut for Lumbar Corpectomy Cage200000022400005954428244227314
179Nut for Cervical Corpectomy Cage20000012240001.128393714727769511
180PCF Hook, 8 mm640224071705093492563227951057
181PCF Hook, 6 mm640224071705092774883269122127
182Parallel Rod to Rod Connector 5.5 to 3.2 mm410417345966746599421416910218
183Axial Rod to Rod Connector 5.5 to 3.2 mm261705629311038982321241453226
ردیفنام محصول قیمت فروش به مراکز درمانی ريالقیمت فروش به مصرف کننده ريالIRC
1Medium Straight Plate 4 Holes159009217809031645801848016995
2Medium Straight Plate 4 Holes, 6 -10 mm stem161679018108056298651798508403
3Medium Straight Plate 6 Holes166959618699489202352734939905
4Medium Straight Plate 6 Holes, 12 mm stem190944021385735169621580988217
5Medium Straight Plate 16-18 Holes284933431912543461772548265298
6Medium Straight Plate 30 Holes341920038295042019033935188376
7Medium L Plate 4 Holes, 6-10 mm stem184098120618998718845311896213
8Medium T Plate 6 Holes213497923911764715756573878881
9Medium T Plate 5 Holes, 10 mm stem177914919926473273190960805788
10Medium Y Plate 5 Holes167233218730123195402568928596
11Medium Y Plate 5 Holes, 8-12 mm stem200679922476155482209329949732
12Medium Double Y Plate, 6 Holes215755624164637022672316623075
13Medium Double Y Plate, 7 Holes251713028191852067190176246314
14Medium Double Y Plate, 6 Holes, 8 mm stem259266329037837866823354536466
15Medium Orbital Plate 6 Holes180914920262474144591543259212
16Medium Orbital Plate 8 Holes241219927016636714924849013804
17Medium Orbital Plate 10 Holes301524833770781760474318684935
18Medium Burr Hole Plate ø 12.5 mm248451827826616905986317923212
19Medium Burr Hole Plate ø 18.5 mm303111233948462264084573111538
20Medium Burr Hole Plate ø 22 mm357770640070314835037778869380
21Medium Neuro Plate132375214826022234361432317170
22Medium Quadro Plate 2 × 2 Holes215654424153295026976820037836
23Medium Quadro Plate 2 × 3 Holes241532927051685684838276767181
24Medium Quadro Plate 2 × 4Holes270516830297884870470679643580
25Medium Quadro Plate 4 × 6 Holes302978833933634056107282519941
26Medium Rectangular Plate 2 × 2 Holes293403632861207254846114279568
27Medium Rectangular Plate 3 × 2 Holes328612036804548981354372076320
28Medium Rectangular Plate 4 × 2 Holes368045441221096410768166320191
29Medium Rectangular Plate 6 × 4 Holes412210946167623840195260564138
30Medium Cross Drive Screw 1.6 mm, Titanium5054406065289056027885431939
31Medium Emergency Screw 1.9 mm, Titanium4492805391368113960373916612
32Mini Straight Plate 4 Holes , Titanium106142411887951321437336763897
33Mini Straight Plate 6 Holes , Titanium105045411765081351162377556644
34Mini Straight Plate 8 Holes , Titanium140772815766565678520191949466
35Mini Straight Plate 10 Holes , Titanium219257824556886208224419500232
36Mini Straight Plate 16 Holes , Titanium246357227592009407319241210276
37Mini Straight Plate 30 Holes , Titanium276805831002248279124448527872
38Mini Straight Plate 40 Holes , Titanium276805831002245080016026817498
39Mini - L Plate , 4 Holes 110 Left & Right Medium Stem, 2.0 System ,Titanium99380711130646088818014523986
40Mini L Plate , 4 Holes Left & Right , Titanium99380711130644116616573883432
41Mini L Plate , 5 Holes 110 Left & Right , Titanium115944212985752890039782766546
42Mini L Plate , 7 Holes 110 Left & Right, Titanium136404915277356217037453737560
43Mini T Plate , 4 Holes Long stem , Titanium113865512752949091238064191575
44Mini T Plate , 5 Holes Left & Right 100 Long stem , Titanium142331915941177652313138947403
45Mini T Plate , 5 Holes Long stem , Titanium142331915941172977822365508383
46Mini T Plate , 6 Holes , Titanium170798319129412134418452431561
47Mini Double T Plate , 4 Holes Long stem , Titanium185328020756749535701161954846
48Mini Double T Plate , 6 Holes , Titanium209792823496791309432639620374
49Mini Y Plate , 5 Holes , Titanium159269817838224006403713196735
50Mini Y Plate , 5 Holes Long stem, Titanium175219219624551121839176973860
51Mini Y Plate , 8 Holes , Titanium254831628541142564117690040681
52Mini Double Y Plate , 6 Holes Long Stem , Titanium177782619911651830632947732866
53Mini Double Y Plate , 6 Holes , Titanium172604419331701860354088516524
54Mini Double Y Plate ,7 Holes , Titanium203064022743176187327912954206
55Mini Double Y Plate ,8 Holes , Titanium230139325775606805387138042786
56Mini Double Orbital Plate , 16 Holes , Titanium179458020099309207830962887527
57Mini Orbital Plate , 10 Holes , Titanium159717717888383095316589028468
58Mini Orbital Plate , 6 Holes , Titanium108419112142945420886256878710
59Mini Orbital Plate , 8 Holes , Titanium129295214481064194343365761522
60Mini Straight Plate , 4 Holes Long Stem , Titanium115689612957246861295788477073
61Mini Straight Plate , 4 Holes Short Stem , Titanium111533812491781063062420260737
62Mini Straight Plate , 6 Holes Long Stem , Titanium173534419435855418991075409922
63 Mini H Plate , 12 Holes , Titanium181958420379341720816976969452
64Mini Z Plate long Left & Right , Titanium180835220253544039566816875225
65Mini Burr Hole Plate , Dia 12.5 mm , Titanium223606725043956346558849582878
66Mini Burr Hole Plate , Dia 18.5 mm , Titanium272800130553616376271790378990
67Mini Burr Hole Plate , Dia 22 mm , Titanium327360136664333727501792749566
68 Mini Quadro Plate , 2*2 Holes , Titanium168184218836635594512487746946
69 Mini Quadro Plate , 3*2 Holes , Titanium188970921164744780083690623816
70 Mini Quadro Plate , 4*2 Holes , Titanium212326923780612209294384866369
71 Mini Quadro Plate , 4*4 Holes , Titanium238569526719783935950452712692
72 Mini Quadro Plate , 4*6 Holes , Titanium268055530022222837501810856218
73 Mini Rectangular Plate , 2*2 Holes , Titanium229221625672827792819541198516
74 Mini Rectangular Plate , 3*2 Holes , Titanium257552328845863749731771540418
75 Mini Rectangular Plate , 4*4 Holes , Titanium325151236416936163975946952637
76 Mini Rectangular Plate , 6*4 Holes , Titanium365338440917902120913377294108
77 Mini Rectangular Zygoma Plate , 4*2 Holes , Titanium289384632411078548487371537010
78Mini Cross Drive Screw 2.0 mm, Titanium4492805391364914569552201273
79Mini Emergency Cross Screw 2.3 mm, Titanium4605125526145729097049323230
80Fracture Straight Plate 4-8 Holes,Titanium426740847794973177035268666085
81Fracture Straight Plate 14 Holes480059153766622519085211916101
82Fracture Straight Plate 16 Holes568954863722938319003880182201
83Fracture C-shape 4-6 Holes left & right,Titanium636036771236116699671296466844
84Fracture For alveolar compression 4 Holes, Titanium633073709042
85Fracture Cross Drive Screw 2.3 mm, Titanium4605125526149772703918971472
86Reconstruction Straight Plate 8-11Holes,Titanium471876952850218239254916878704
87Reconstruction Straight Plate 14 Holes,Titanium530526059418919053678414001733
88Reconstruction Straight Plate 17 Holes,Titanium629132670462859083382054790119
89Reconstruction - Central stem Plate 5+3+5 Holes, 2.7 System, Titanium512088957353964412055169181499
90Reconstruction - Central stem Plate 5+4+5 Holes, 2.7 System, Titanium512088957353962969441756107332
91Reconstruction - Central stem Plate 5+5+5 Holes, 2.7 System, Titanium512088957353963312903892454885
92Reconstruction - Central stem Plate 5+6+5 Holes, 2.7 System, Titanium575736064482434157045540404593
93Reconstruction - Central stem Plate 5+8+5 Holes, 2.7 System, Titanium575736064482435255493082260243
94Reconstruction Central stem angle plate, left & right ,4+11 &4+13 Holes,Titanium763243985483324012262572346221
95Reconstruction Central stem angle plate, left & right ,4+16 Holes,Titanium852686795500918369773237550730
96Reconstruction Central stem angle plate, left &right ,4+8 Holes,Titanium469669252602953982541331542831
97Reconstruction Central stem Plate , 5+11+5 Holes,Titanium682745676467518670354235968059
98Reconstruction Central stem Plate , 5+9+5 Holes,Titanium682745676467512870979457675386
99Reconstruction Cross Drive Screw 2.7 mm, Titanium4046384855665414610028926175
100Reconstruction Emergency Cross Screw 3.0 mm, Titanium4046384855663687760761089119
101Reconstruction Full Mandibular Central stem Plate , 4+11+4 Holes,Titanium9003752100842027760323546699360
102Reconstruction Full Mandibular Central stem Plate , 4+14+4 Holes,Titanium9003752100842026317558833622109
103Reconstruction Full Mandibular Plate 4+17+4 Holes,Titanium750312784035026572620862406618
104Reconstruction Full Mandibular Plate 4+19+4 Holes,Titanium491283455023744845782094568717
105Medium - Mesh Plate 120 × 120 × 0.1 mm, Titanium28892411323595003103391855323089
106Medium - Mesh Plate 120 × 60 × 0.1 mm, Titanium14446205161797503917778152446326
107Medium - Mesh Plate 120 × 75 × 0.3 mm, Titanium16750446187605004888679479912578
108Medium - Mesh Plate 120 × 75 × 0.6 mm, Titanium16387500183540007302864155326181
109Medium - Mesh Plate 60 × 60 × 0 . 6 mm, Titanium12216906125630003259893385665822
110Mini - Mesh Plate 80 × 50 × 0.3 mm, Titanium14004655156852142653434711147637
111Mini - Mesh Plate 190 × 82 × 0.6 mm, Titanium22744086254733764379923468941777
112Mini - Mesh Plate 152 × 70 × 0.6 mm, Titanium15532516173964185037765935727359
113Micro - Mesh Plate 60 × 60 × 0.1 mm, Titanium722310380898752889592114830035
114Micro - Mesh Plate 120 × 60 × 0.1 mm, Titanium14446205161797502075282617706388
115Micro - Mesh Plate 120 × 75 × 0.1 mm, Titanium18057757202246881260977320582704
116Micro - Mesh Plate 120 × 120 × 0.1 mm, Titanium28892411323595009443886023458982
117Micro - Mesh Plate 60 × 60 × 0.2 mm, Titanium722310380898751104501780177973
118Micro - Mesh Plate 120 × 60 × 0.2 mm, Titanium14446205161797502830913648035826
119Micro - Mesh Plate 120 × 120 × 0.2 mm, Titanium28892411323595009257650042280790
120Micro - Mesh Plate 80 × 50 × 0.3 mm, Titanium695558177902519071416961101864
121Micro - Mesh Plate 120 × 75 × 0.3 mm, Titanium782502987640326687236936525829
122Micro - Mesh Plate 80 × 50 × 0.6 mm, Titanium535044659925006501024355346892
123Micro - Mesh Plate 120 × 75 × 0.6 mm, Titanium601925367415632644730266856910
124Reconstruction Full Mandibular Plate 6+17+6 Holes,Titanium10683163119651431960252768413251
125Reconstruction Full Mandibular Plate, 6+19+6 Holes,Titanium613477668709493403013681490899
126Reconstruction Mandibular angle Plate , left & right 4+11 Holes,Titanium636036671236103482466254820156
127Reconstruction Mandibular angle Plate , left & right 4+14 Holes,Titanium636036671236106053677160579576
128Reconstruction Mandibular angle Plate , left & right 6+14 Holes,Titanium710572379584091381617174976627
129Reconstruction Mandibular angle Plate, left & right 4+8 Holes,Titanium391391043835793923790864773058
130Mini Z Plate regular Left & Right , Titanium180835220253544854007613998198
131Mini Straight Plate 20Holes , Titanium246357227592003951795934134954
132Mini L Plate , 9 Holes 110 Left & Right, Titanium136404915277351545948968127168
133Mini - L Plate , 4 Holes Left & Right Short Stem, 2.0 System, Titanium99380711130649915792052177834
134Mini - L Plate , 4 Holes Left & Right Medium Stem, 2.0 System, Titanium99380711130648473243039105563
135Mini - L Plate , 4 Holes Left & Right Long Stem, 2.0 System, Titanium99380711130646746686671254432
136Mini - L Plate , 4 Holes 110 Left & Right Short Stem, 2.0 System ,Titanium99380711130648689143061061596