آموزش

 

_ بهبود عملکرد گرفت های استخوانی سنتزی با آغشته سازی به خون بیمار …

_ مزایای ایمپلنت های پلی اتراترکتون (PEEK) …

مقالات

_ تاثیر تابش دز گاما بر خواص شیمیایی و تکثیر سلولهای استئوبلاست …

_ استحکام بیرون کشیده شدن پیچ های تداخلی PEEK …

_ ارزیابی هیستولوژیکی گرفت های استخوانی سنتزی …

_ ارزیابی کلینیکی انسانی گرفت های استخوانی سنتزی …

ویدئوها