آموزش

 

بهبود عملکرد گرفت های استخوانی سنتزی با آغشته سازی به خون بیمار …

مزایای ایمپلنت های پلی اتراترکتون (PEEK) …

مقالات

تاثیر تابش دز گاما بر خواص شیمیایی و تکثیر سلولهای استئوبلاست …

استحکام بیرون کشیده شدن پیچ های تداخلی PEEK …

ارزیابی هیستولوژیکی گرفت های استخوانی سنتزی …

ارزیابی کلینیکی انسانی گرفت های استخوانی سنتزی …

ویدئوها