فرم استخدام

استخدام در شرکت اسوه آسیا

اگر قصد کار در شرکت ابزار پزشکی آسیا را دارید و ویژگی های زیر در شما وجود دارد، برای ما پیام ارسال کنید. ما مشتاق کار با شما هستیم!

دارای تخصص در شاخه مربوطه

دارای روحیه کار تیمی

دارای نظم و انظباط